Novadpētniecības izbraukuma seminārs bibliotekāriem

Klāt ir krāsainais rudens, un arī bibliotekāriem sākas aktīvā darba sezona. Pirmais seminārs bija veltīts bibliotēku novadpētniecības darbam. Izbraukuma seminārā savā pieredzē dalījās Galgauskas, Tirzas un Druvienas pagasta bibliotēku vadītājas.

Galgauskā bibliotēkas vadītāja Dzidra Matīsa mūs iepazīstināja ar plašo novadpētniecības materiālu krājumu, kurā ir vairāk nekā 200 vienības. Tajā skaitā mapes par dažādām ar novadu saistītām tēmām – vēsturi, izglītību, kultūru. Ļoti bagātīga ir Galgauskas teātra vēsture, tā sākas no 1860.gada. Interesanti ir arī materiāli par kolhoziem, to veidošanos un vēsturi. Bibliotēkā pieejams unikāls Alvila Kalnieša-Klēbaha sarakstīts materiāls "Dažas ziņas par Golgovskas pagastu" (1949). Bibliotēkas vadītāja Dzidra Matīsa par to saka: “Šo grāmatu nevar nelasīt, tik interesanta tā ir!” Šovasar bibliotēkā ciemos ieradās novadnieka rakstnieka, publicista Franča Alfona dēlu ģimenes un uzdāvināja interesantus materiālus par viņu.

Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja Agrita Petrovska organizē pasākumus ar novadpētniecisku ievirzi: literāros vakarus, tikšanās ar grāmatu autoriem un novadniekiem. Regulāri notiek sadarbība ar skolu. Šogad tika organizēts konkurss par novadnieka, gleznotāja Ludolfa Liberta darbu attēlojumu gleznās un fotogrāfijās. Tā tapa bērnu darbu izstāde. Bibliotēka ir vieta, kur parasti notiek pasākumi represētajiem ar vēsturisko liecību izstādēm un atmiņu stāstiem, kas tiek dokumentēti un filmēti. Seminārā redzējām video, kurā mazmeita izstāsta savas vecmammas atmiņas par izsūtīšanu un Sibīrijā pavadīto laiku. Bibliotēkā apkopoti video materiāli no dažādiem raidījumiem par pagasta cilvēkiem: maizes cepēju, pirtnieci, skolotāju u.c. Plašo novadpētniecības materiālu krājumu bibliotekāre sāk atspoguļot arī elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē. Līdz ar to informācija ir pieejama plašam interesentu lokam ārpus bibliotēkas, ja vien ir pieejams internets.

Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte stāstīja par sadarbību ar Druvienas vecās skolas-muzeja vadītāju Ligitu Zvaigznekalni. Kopīgi tiek veidotas izstādes, kur ir gan lietas no muzeja fondiem, gan materiāli no bibliotēkas krājuma, organizēti dažādi pasākumi, kas veltīti novadniekiem – Jānim Porukam, Jūlijam Straumem un citiem. Valsts simtgadi sagaidot, kopīgi ar Druvienas veco skolu-muzeju tiek rīkotas izstādes – tā šobrīd pie bibliotēkas apskatāma izstāde par saimnieču tēmu – priekšauti, izšūti dvieļi, dažādi saimniecības piederumi.

Apmeklējām arī Druvienas veco skolu-muzeju. Šeit daudzi bijuši ļoti sen - tikai skolas laikā vai pirmajās J.Poruka Dzejas dienās astoņdesmitajos gados. Ļoti sirsnīgs un emocionāls bija muzeja vadītājas Ligitas Zvaigznekalnes stāstījums par Druvienu, šo skolu un Jāni Poruku.

Katrā vietā, katrā bibliotēkā novadpētniecības darbs norit mazliet citādāk, bet visām mērķis ir viens – vākt, saglabāt un darīt pieejamu jebkuram interesentam informāciju par mūsu novadu, palīdzēt dzimtas, sava pagasta vēstures pētīšanā skolēniem, studentiem un citiem interesentiem.

Šoruden Gulbenes novada bibliotēka izsludina novadpētniecības konkursu pagastu bibliotēkām „Māju stāsti”. Tā mērķis ir sekmēt novada  publisko bibliotēku novadpētniecības darba attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu un popularizēšanu atbilstoši mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējām. Galvenais uzdevums būs apzināt, izpētīt un vākt liecības un informāciju par mājvietām, popularizēt šos materiālus. Konkursa laiks - no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.novembrim.

Iveta Erica un Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka