Gulbenes novada pagastu bibliotēku akreditācija

31.maijā notika Gulbenes novada pagastu bibliotēku atkārtota akreditācija, kas tiek organizēta reizi 5 gados. Tas bija bibliotēku darbības  kvalitātes vērtējums. Tika vērtēts gan bibliotēku ēku, telpu un krājumu stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēku darbības stratēģija, pakalpojumi  un citi bibliotēku attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība  iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.

Akreditāciju veica Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija. Akreditācijas kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006.gada 29 augusta noteikumos Nr. 709 “Bibliotēku akreditācijas noteikumi”.

Pirms akreditācijas tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas krājumu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā. Gulbenes novada pagastu bibliotēkām tā bija jau trešā akreditācija. Tāpēc Bibliotēku akreditācijas komisija klātienē apmeklēja Jaungulbenes, Tirzas un Stradu pagasta Stāķu bibliotēkas, pārējo 14 pagastu bibliotēku vadītāji ieradās uz interviju Gulbenes novada bibliotēkā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus. Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija labi sagatavotas akreditācijas procesam. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus, organizējot dažādas aktivitātes. Īpaši tika uzteikta bibliotēku darba organizācija un plānošana attālinātā darba periodos, kad vairāk uzmanība tika pievērsta novadpētniecībai un darbam ar elektronisko novadpētniecības datu bāzi.

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tie bija savi ieteikumi, tomēr bija arī kopīga norāde visām: rast iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 10 bibliotēkām bija ieteikums: palielināt finansējumu grāmatu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas ALISE piedāvātās iespējas. 11 bibliotēkām jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm.

Kārtējā sēdē Latvijas bibliotēku padome apstiprināja bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumus par to, ka visas apsekotās bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā  bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss (atbilstoši MK noteikumiem Nr 355. “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”).

 

Iveta Erica,

metodiskā darba vadītāja

Gulbenes novada bibliotēka.