Īsumā par bibliotēku

ADRESE TĀLRUNIS E-PASTS DIREKTORE
O.Kalpaka iela 60A,
Gulbene, LV 4401
64471459
 
  sabine.jefimova@gulbenesbiblioteka.lv   Sabīne Jefimova

Gulbenes novadā darbojas 28 bibliotēkas, no kurām 17 ir pagastu bibliotēkas, 8 izglītības iestāžu bibliotēkas un Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas.

Gulbenes novada bibliotēka ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde, kas atrodas Gulbenē, O.Kalpaka ielā 60A. Gulbenes novada bibliotēkai ir sava ēka, kuru atklāja 1986.gada 22.martā. Bibliotēkas kopējā platība ir 1220 m.

Bibliotēkā 2001.gadā projekta “Ziemeļaustrumlatvijas Sabiedrisko interneta pieejas punkta atbalsta centra izveidei Gulbenes bibliotēkā” ietvaros ir izveidota moderna konferenču zāle 40 cilvēkiem, kuru atbalstīja Atvērtās Sabiedrības institūts Budapeštā.

No 2007. līdz 2010.gadam Latvijas publiskajās bibliotēkās veiksmīgi tika realizēts vērienīgs projekts, kas aptvēra visas Latvijas pašvaldības – Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais Publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”. Projekta ietvaros bibliotēkā tika izveidots Reģionālais mācību centrs.

Administratīvi-teritoriālās reformas rezultātā bijušā Gulbenes rajona vietā kopš 2009.gada 1.jūlija ir viens kopējs Gulbenes novads ar 13 pagastiem un Gulbenes pilsētu kā novada administratīvo centru.

2015.gada 17.decembrī Gulbenes novada bibliotēka akreditācijas procesa rezultātā atkārtoti ir ieguvusi reģiona galvenās bibliotēkas statusu. Līdz ar to pamatojoties uz Bibliotēku likumu, kur ir definētas reģiona galvenās bibliotēkas uzdevumi, kā arī saskaņā ar Gulbenes novada bibliotēkas apstiprināto nolikumu un MK noteikumiem Nr.355 no 07.08.2001 “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumiem”, Gulbenes novada bibliotēka veic:

 • nodrošina sava krājuma, datu bāzu, informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam;
 • veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai bibliotēkai;
 • sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
 • sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām;
 • nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma komplektēšanas koordināciju.

Gulbenes novada bibliotēkā lasītājus apkalpo sekojošas nodaļas:

 • informācijas centrs;
 • interneta lasītava;
 • Europe Direct informācijas centrs Gulbenē;
 • Bērnu bibliotēka;
 • Lasītāju apkalpošanas nodaļa;
 • Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītava;
 • Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa;
 • Reģionālais mācību centrs.

Kopš 2007.gada rudens Gulbenes novada bibliotēkā izvietots Reģionālais mācību centrs (Alūksnes, Apes, Gulbenes Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, Balvu novadu), kas nodrošina bibliotekāru un lietotāju tālākizglītības koordinētu darba organizāciju. Reģionālā mācību centra mērķis ir kļūt par mūžizglītības centru bibliotekārajiem speciālistiem un Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem. Reģionālais mācību centrs nodrošina apmācību procesus divās pilnīgi nokomplektētās un labi aprīkotās datorklasēs.

Gulbenes bibliotēka veido un uztur visu Gulbenes novada bibliotēku krājumu kopkatalogu, kas kopš 1997.gada ir pieejams elektroniskā veidā, bet kopš 2000.gada novada elektroniskais grāmatu kopkatalogs ir pieejams internetā.