Metodiskais darbs

Kontakti:
Metodiskā darba vadītāja Iveta Erica iveta@gulbenesbiblioteka.lv tālr. 64471458


Gulbenes novada  bibliotēka kā metodiskais centrs novada bibliotēkām ir jau no 1969.gada. Pašlaik tā ir metodiskais un konsultatīvais centrs 17 Gulbenes novada pagastu bibliotēkām ar 19 darbiniekiem un 10 skolu bibliotēkām ar 13 darbiniekiem.

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas galvenie metodiskā darba virzieni:

 • novada pagastu un skolu bibliotēku profesionālā vadība,
 • bibliotekārā darba koordinācija Gulbenes novadā,
 • metodiskā palīdzība pagastu un skolu bibliotēku vadītājiem.

Uzdevumi:

 • plānot un organizēt seminārus pagastu un skolu bibliotēku darbiniekiem,
 • organizēt praktiskas nodarbības,
 • komplektēt metodisko materiālu krājumu,
 • apkopot vadošos un metodiskos dokumentus (likumus, standartus u.c.), kas regulē vai sniedz konsultācijas bibliotēku darbā,
 • informēt pagastu un skolu bibliotēku vadītājus par izmaiņām likumdošanā, kas skar bibliotekāro darbu,
 • izpildīt bibliotekāru pieprasītās uzziņas bibliotēku darbā, sniegt nepieciešamās konsultācijas,
 • palīdzēt pagastu bibliotēkām galveno dokumentu izstrādē (bibliotēku nolikumi, lietošanas noteikumi u.c.)
 • sagatavot nodošanai visu Gulbenes novada bibliotēku gada atskaites un kopsavilkumus par visām novada bibliotēkām,
 • konsultēt pagastu un skolu bibliotekārus darbā ar BIS ALISE,
 • vizitācijas pagastu un skolu bibliotēkās.

2015.gadā tika akreditētas 14 pagastu bibliotēkas.
2016.gadā tika akreditētas 4 pagastu bibliotēkas.
Gulbenes bibliotēka atkārtoti tika akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka.

Jau 2008.gadā deviņas pagastu bibliotēkas uzsāka darbu ar BIS ALISE. Šobrīd ar sistēmu strādā visas pagastu bibliotēkas un 8 skolu bibliotēkas. 

Kopš 2014.gada janvāra Gulbenes novada pagastu bibliotēkas ir Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības.

Bibliotēka regulāri organizē seminārus, kuros analizē paveikto, dalās pieredzē, organizē profesionālās pilnveides pasākumus un pieredzes apmaiņas braucienus. Tiek organizēti arī braucieni uz dažādiem valsts mēroga profesionālās pilnveides pasākumiem.