Metodiskais darbs

Kontakti:
Metodiskā darba vadītāja Iveta Erica iveta@gulbenesbiblioteka.lv tālr. 64471458


Gulbenes novada  bibliotēka kā metodiskais centrs novada bibliotēkām ir jau no 1969.gada. Pašlaik tā ir metodiskais un konsultatīvais centrs 17 Gulbenes novada pagastu bibliotēkām ar 18 darbiniekiem un 8 skolu bibliotēkām ar 11 darbiniekiem.

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas galvenie metodiskā darba virzieni:

 • novada publisko un izglītības iestāžu bibliotēku profesionālā vadība,
 • bibliotekārā darba koordinācija Gulbenes novadā,
 • metodiskā palīdzība publisko un izglītības iestāžu bibliotēku vadītājiem.

Uzdevumi:

 • plānot un organizēt seminārus publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem,
 • organizēt praktiskas nodarbības bibliotekāriem,
 • komplektēt metodisko materiālu krājumu,
 • apkopot vadošos un metodiskos dokumentus (likumus, standartus u.c.), kas regulē vai sniedz konsultācijas bibliotēku darbā,
 • informēt publisko un izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekus par izmaiņām likumdošanā, kas skar bibliotekāro darbu,
 • izpildīt bibliotekāru pieprasītās uzziņas bibliotēku darbā, sniegt nepieciešamās konsultācijas,
 • palīdzēt pagastu bibliotēkām galveno dokumentu izstrādē (bibliotēku nolikumi, lietošanas noteikumi u.c.)
 • sagatavot nodošanai visu Gulbenes novada bibliotēku gada atskaites un kopsavilkumus par visām novada bibliotēkām,
 • palīdzēt pagastu bibliotēkām sagatavoties akreditācijai,
 • konsultēt publisko un izglītības iestāžu bibliotekārus darbā ar BIS ALISE,
 • vizitācijas publisko un izglītības iestāžu bibliotēkās.

2015.gadā tika akreditētas 14 pagastu bibliotēkas.
2016.gadā tika akreditētas 4 pagastu bibliotēkas.
Gulbenes novada bibliotēka 2015.gadā atkārtoti tika akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka.

Jau 2008.gadā deviņas pagastu bibliotēkas uzsāka darbu ar BIS ALISE. Šobrīd ar sistēmu strādā visas pagastu bibliotēkas un 7 skolu bibliotēkas. 

Kopš 2014.gada janvāra Gulbenes novada pagastu bibliotēkas ir Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības.

Bibliotēka regulāri organizē seminārus, kuros analizē paveikto, dalās pieredzē, organizē profesionālās pilnveides pasākumus un pieredzes apmaiņas braucienus. Tiek organizēti arī braucieni uz dažādiem valsts mēroga profesionālās pilnveides pasākumiem.