Krājuma organizācijas darbs

Kontakti:
Bibliotēku informācijas sistēmas Alise administratore
Inga Caunīte inga.caunite@gulbenesbiblioteka.lv tālr. 64471458


Krājuma komplektēšanas darba galvenie virzieni:

  • atlasīt, saglabāt un nodrošināt pieeju dažādiem informācijas resursiem ikvienam interesentam
  • ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu veicināt ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību reģionā
  • komplektēt krājumu atbilstoši LR MK noteikumiem, IFLAS vadlīnijām un Gulbenes novada  bibliotēkas krājuma attīstības politikai

Krājuma komplektēšanas un organizācijas darba galvenie uzdevumi:

  • regulāri komplektēt dokumentus visās zinātņu nozarēs
  • veidot aktuālu un universālu krājumu dažādām lietotāju grupām
  • nodrošināt krājuma aktualitāti, regulāri attīrot krājumu no nolietotiem, novecojušiem un nepieprasītiem dokumentiem
  • BIS Alise darbības nodrošinājums Gulbenes novada bibliotēkās
  • novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga veidošana, uzturēšana atbilstoši prasībām BIS Alise
  • konsultāciju sniegšana un praktiska palīdzība pagastu un skolu bibliotekāriem par krājuma komplektēšanas un BIS Alise darbības jautājumiem