Rezervē sev grāmatu

Grāmatas un citus izdevumus rezervēt (pasūtīt), kā arī pagarināt izdevumu lietošanas termiņu iespējams:

Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana internetā 

Lai izmantotu šo pakalpojumu, lasītājam:

 • jābūt reģistrētam Gulbenes vai novada pagastu bibliotēkas lietotājam;
 • jāierodas bibliotēkā, līdzi ņemot lasītāja karti, kur varēs autorizēties, t.i. saņemt lietotāja vārdu un paroli.

Ja lasītājs ir reģistrēts Gulbenes vai novada pagastu bibliotēkā un saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespējams:

 • pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura izsniegta citam lasītājam,
 • pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem,
 • pieprasīt termiņa pagarinājumu.

Lai elektroniski rezervētu grāmatu, lasītājs:

 1. Atver Gulbenes reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu http://gulbene.biblioteka.lv/Alise/Alise3i.asp
 2. Autorizējas šķirklī „Lietotāja informācija”.
 3. Šķirklī „Meklēšana datubāzēs” meklē vajadzīgo grāmatu vai citu izdevumu, atzīmējot datubāzu sarakstā „Lokālais katalogs”interesējošās datubāzes.
 4. Izdevumam, ko vēlas rezervēt, apskatās informāciju, nospiežot pogu „Eksemplāri” (apraksta labajā pusē).
 5. Izvēlas eksemplāru tajā bibliotēkā, kurā vēlas rezervēto izdevumu saņemt, un veic pasūtījumu, nospiežot pogu „Pasūtīt”.
 6. Ja ailē „Pasūtīšana” pretī izvēlētajam eksemplāram ir datums, izdevums līdz šim datumam jau ir izsniegts citam lasītājam. 
  Pasūtījumu veikt iespējams arī šādā gadījumā - nospiežot uz datuma hipersaites un pēc tam –pogu „Pasūtīt”. Pasūtījums tiks ievietots rindā.
  Jāatceras, ka
  • vienlaikus var rezervēt ne vairāk kā 2 izdevumus,
  • grāmatu rezervēšanas pasūtījumi tiek izskatīti katru darba dienu plkst.11.00,
  • rezervētie izdevumi bibliotēkā jāsaņem 2 dienu laikā no rezervācijas apstiprināšanas brīža,
  • sistēma automātiski liedz rezervēšanas iespēju parādniekiem!
 7. Nākamajā bibliotēkas darba dienā pēc plkst. 11.00 apskatās savu lietotāja kontu šķirklī „Lietotāja informācija”:
  • Ja izdevums rezervēts (sk. „Rezervētie”), tad redzama bibliotēkas adrese, kurā grāmatu var saņemt. Dodas uz bibliotēku, jo pēc norādītā laika rezervācija tiek atcelta!
  • Ja izdevums ir izsniegts citam lasītājam un pasūtījums ir ievietots elektroniskajā rindā (sk. „Rindas”), būs redzams datums, kad izdevumu varēs saņemt, t.i. - kad lasītājam, pie kura ir grāmata, tā ir jānodod.
  • Ja rezervācija atteikta (sk. „Pasūtītie” – Izvēlne „Lasītāja pasūtījumi” – „Atteiktie”), būs norādīts iemesls.

Lai pārbaudītu no bibliotēkas paņemto izdevumu atdošanas termiņu, lasītājs:

 1. Bibliotēkā saņem lietotāja vārdu un paroli.
 2. Atver Gulbenes novada bibliotēku elektronisko kopkatalogu http://gulbene.biblioteka.lv/Alise/Alise3i.asp
 3. Autorizējas šķirklī „Lietotāja informācija” un izvēlnē „Izsniegumi” redz visus ierakstus par bibliotēkā paņemtajām grāmatām, kā arī to atdošanas termiņus;
 4. Izvēlnē „Laikā nenodotie” - par grāmatām, kuru atdošanas termiņš jau beidzies un kuras steidzīgi jāaiznes atpakaļ uz bibliotēku.

Lai pagarinātu atdošanas termiņu, lasītājs:

 1. Autorizējas un atver izvēlni „Izsniegumi”.
 2. Pie vajadzīgās grāmatas kolonnā „Statuss” ieklikšķina „Prasīt pagarinājumu” (īpaši pieprasītām grāmatām termiņš netiek pagarināts).
 3. Kamēr bibliotekārs izskata pieprasījumu, izsniegto grāmatu sarakstā redzams statuss „Pagarinājuma pieprasījums”.
 4. Kad pagarināšanas pieprasījums ir izskatīts (statuss tiek nomainīts atpakaļ uz „prasīt pagarinājumu”), jauno atdošanas datumu var redzēt kolonnā „Termiņš”
 5. Pagarināšanu var veikt tikai līdz atdošanas datumam. Ja tas nav izdarīts, automātiski tiek aprēķināta kavējuma nauda.
 6. Grāmatu lietošanas termiņu pagarināt iespējams arī pa e-pastu elena@gulbenesbiblioteka.lv, pa tālruni bibliotēkas darba laikā – nr. 26180696, 64473219, kā arī uz vietas bibliotēkā.