Bibliotēkas noteikumi

Apstiprināti Gulbenes novada domē
2014.g. 4.februārī 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka Gulbenes novada bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību.

1.2. Gulbenes bibliotēka ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dibinātājs) kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.3.Bibliotēkas telpās un pasākumu laikā tiek veikta audioierakstu, fotoattēlu un video uzņemšana ar mērķi nodrošināt Gulbenes novada bibliotēkas darbības atspoguļošanu un sabiedrības informēšanu par Bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm. Datu Pārzinis: Gulbenes novada pašvaldība. Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327, tālr. 64497710, epasts: dome@gulbene.lv. Datu apstrāde notiek atbilstoši Pašvaldības privātuma politikai.

1.4. Bibliotēkas telpās tiek veikta videonovērošana ar mērķi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu novēršanai vai atklāšanai. Datu apstrāde notiek atbilstoši Pašvaldības privātuma politikai. Datu Pārzinis: Gulbenes novada pašvaldība. Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327, tālr. 64497710, epasts: dome@gulbene.lv.

1.5. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.6. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Dibinātājs.

1.7. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

2. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU REĢISTRĒŠANA

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

2.2. Pirmo reizi reģistrējoties, Lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti. Lietotājam jāsniedz Bibliotēkai šādi personas dati: Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, telefona numurs (ja ir), derīga epasta adrese (ja ir), deklarētā dzīves vietas adrese.

2.3. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis aizpilda Anketu - galvojumu un uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un viena likumīgā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu. Galvotājs sniedz atļauju bērnam izmantot Bibliotēkas pakalpojumus un uzņemas materiālo atbildību.

2.4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto Lietotāju personas datu aizsardzību atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Pašvaldības un Bibliotēkas darbību reglamentējošo dokumentu noteikumiem.

2.5. Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un ar savu parakstu uz Anketas apstiprina Noteikumu ievērošanu, kā arī apstiprina, ka ir informēts par savu personas datu nodošanas un izmantošanas mērķiem. Datu pārzinis: Gulbenes novada elektroniskā kopkataloga pārzinis: Bibliotēka. Datu apstrādātājs: Tieto Latvija (Gulbenes novada bibliotēka un Tieto Latvija līgums Nr.049/2018, 23.05.2018) Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Bibliotēku likums un MK noteikumi Nr. 291 "Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā" , Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta b) un e)apakšpunkts. Datu apstrādes mērķis: Personas datu apstrādes mērķis ir identificēt Lietotāju, lai tam būtu pieejami Gulbenes novada bibliotēkas pakalpojumi pilnā apjomā (krājumā esošo informācijas nesēju izsniegšana uz mājām, rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana, datoru izmantošana, telpu rezervēšana, informācijas saņemšana par pasākumiem, jaunieguvumiem, atgādinājumi par dokumentu nodošanas termiņiem) un Bibliotēkas funkciju izpildei. Datu glabāšanas termiņš: 5 gadi pēc pēdējā Gulbenes novada bibliotēku apmeklējuma, ja nav noteikts cits termiņš. Lietotāju dati glabājas uz atsevišķa servera, kas atrodas speciālā vietā, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem (Bibliotēkas un Kultūras informācijas sistēmu centra līgums Nr. 2-L1/18/84 “Par bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” darbības nodrošināšanu (15.05.2018.)).

2.6. Lietotāja pārreģistrācija un datu aktualizācija notiek reizi kalendārajā gadā, kad Lietotājs pirmo reizi apmeklē kādu Kopkataloga dalībbibliotēku vai pēc Lietotāja pieprasījuma. Par izmaiņām Bibliotēkai sniegtajos personas datos, Lietotājam ir pienākums paziņot Bibliotēkas darbiniekam kārtējā apmeklējuma reizē. Personas datu (vārds, uzvārds, personas kods) maiņas gadījumā Lietotājs uzrāda dokumentu, kas apstiprina šo faktu (pasi, eID) un no jauna aizpilda ANKETU

2.7. Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte (Lasītāju karte), kas dod tiesības izmantot Gulbenes novada bibliotēku krājumus un pakalpojumus atbilstoši katras bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

2.8. Lietotāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. Lietotāja kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā tās lietotājam nekavējoties jāinformē bibliotēka.

2.9. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

2.10 Lietotāja dati tiek glabāti Bibliotēkā elektroniski BIS ALISE un papīra formā, kamēr Lietotājs izmanto Bibliotēkas pakalpojumus un nav paudis vēlmi pārtraukt to izmantošanu. Ja Lietotājs nav izmantojis nevienas Gulbenes novada bibliotēkas pakalpojumus 5 gadus, viņa dati tiek dzēsti no sistēmas un papīra dokumenti (Anketa) atbilstoši iznīcināti nākamajā kalendārajā gadā pēc statistikas datu apkopošanas.

 

3. BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

3.2.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
3.2.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana, pielietojot jaunās informācijas tehnoloģijas
3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 
3.2.4. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiskie pasākumi, ekskursijas pa bibliotēku).

3.3. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību, Bibliotēka sniedz par samaksu, ko saņem virs pamatbudžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

3.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumus veidus un cenas nosaka Dibinātājs. Pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

3.5. Grāmatas un citus Bibliotēkas informācijas avotus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

3.6. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam atpakaļ Bibliotēkā jānodod līdz bibliotekāra noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Par izdevumu nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu, kuras apjomu nosaka Bibliotēka un apstiprina Dibinātājs. Līdz soda naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.

3.7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem un jaunieguvumiem – 7 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 14 dienas, video un audio materiāliem – 7 dienas.

3.8. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 6 grāmatas, 2 žurnālu komplektus, 6 atsevišķus žurnālu numurus vai citus dokumentus.

3.9. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas datu bāzē.

3.10. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus materiālus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

3.11. Lietotājiem ir tiesības nepieciešamo izdevumu rezervēt jeb pasūtīt, ja tas atrodas pie cita lasītāja. Pēc izdevuma atgriešanas Bibliotēkā, tā pasūtītājs nekavējoties tiek informēts par saņemto grāmatu. Rezervētais izdevums jāsaņem 3 darba dienu laikā.

3.12. Iespieddarbus, kuri nav Gulbenes bibliotēkas krājumos, var pasūtīt ar starpbibliotēku abonementa starpniecību, pasūtījumu noformējot pie bibliotekāra.

3.13. Lietotājiem jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi nodoti iepriekš saņemtie izdevumi vai arī pagarināts to lietošanas termiņš.

3.14. Lietotājam, kas noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtos izdevumus, Bibliotēka 4 nedēļu laikā nosūta atgādinājumu - brīdinājumu. Sākot ar pirmo kavēto dienu bibliotēkas informācijas sistēma automatizēti aprēķina soda naudu par katru nokavēto dienu saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi. Līdz parāda saistību izpildei lietotājam nav tiesību saņemt uz mājām grāmatas vai citus materiālus un izmantot internetu, biroja programmatūru Gulbenes bibliotēkā.

3.15. Lietotājam aizliegts bojāt Bibliotēkas iespieddarbus u.c. dokumentus (izdarot tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas u.tml.). Par pamanītiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

3.16. Lietotājam, kurš nozaudējis iespieddarbus vai nodarījis kādu citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai saturiski līdzvērtīgiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem., vai arī jāatlīdzina tā cena.

3.17. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

3.18. Par civiltiesisku kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam nodarījuši nepilngadīgi Bibliotēkas lietotāji, atbildīgi viņu vecāki.

3.19. Lietotājus, kuri neievēro Bibliotēkas izmantošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, izslēdz no Bibliotēkas lietotāju saraksta uz termiņu līdz vienam gadam, vai atkārtoti - pavisam.

3.20. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt Bibliotēkas direktoram vai Dibinātajam.

3.21. Datoru un interneta lietotāja pienākumus un tiesības nosaka datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtība (sk. Pielikumu).

4. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU TIESĪBAS

4.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

4.1.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
4.1.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;
4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;
4.1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pieprasīto dokumentu nav;
4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;
4.1.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

4.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā piešķirtā pašvaldības budžeta ietvaros. Šos lietotājus apkalpo mājās reizi 2-4 nedēļās.

4.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus. 

4.4. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas direktoram un Dibinātājam.

5. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU PIENĀKUMI

5.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

5.2. Apmeklējot Bibliotēku, uzrādīt lietotāja karti.

5.3. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

5.4. Uz vietas izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

5.5. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

5.6. Lai pasargātu lietošanā saņemtos iespieddarbus no laika apstākļiem, tos drīkst pārnēsāt tikai somā vai slēgtā iepirkuma maisiņā.

5.7. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot atpakaļ Bibliotēkā norādītajā termiņā.

5.8. Atlīdzināt Bibliotēkai radītos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

5.9. Saudzēt no Bibliotēkas saņemtos iespieddarbus.

5.10. Atrodoties pie Bibliotēkas krājuma un darba stacijām nelietot pārtiku un dzērienus.

5.11. Brīvpieejas krājumā neatrasties ar somām, kuru izmērs pārsniedz 30x20 cm un pārtikas produktiem.

5.12. Bibliotēkas telpās aizliegts uzturēties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibumā, nehigiēniskā un sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī

5.13. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

5.14. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina tā vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām.

5.15. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis, mobilā telefona izmantošana un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

5.16. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

Gulbenes novada bibliotēkas
direktore A.Sprudzāne

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKAS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Gulbenes novada bibliotēkā (turpmāk – Bibliotēka).

2. Interneta pakalpojumus ir tiesības izmantot ikvienam Bibliotēkas apmeklētājam.

3. Datoru un interneta pakalpojumi pieejami bez maksas, izņemot Lursoft datu bāzes saskaņā ar cenrādi.

4. Personas, kurām nav nekādu iemaņu vai ir minimālas iemaņas darbā ar datoru vai internetu, ir iespējams pie Reģionālā mācību centra vadītāja pieteikties uz grupas apmācībām, kā arī saņemt individuālas konsultācijas pie Bibliotēkas darbiniekiem.

5. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku, pierakstoties pie bibliotekāra.

6. Lietotājs dienā internetu visās Bibliotēkas nodaļās var izmantot 60 minūtes (1 stunda). Atsevišķos gadījumos (darba un izglītības nolūkos u.c.) saskaņojot ar bibliotekāru vairāk kā stundu.

7. Lietotājs var saņemt datora izdrukas, veikt skenēšanu, pamatojoties uz Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi, saskaņojot to ar bibliotēkas darbinieku.

8. Uzsākot darbu ar datoru, lietotājs uzrāda LASĪTĀJA KARTI un iepazīstas ar datora izmantošanas noteikumiem.

9. Pirms darba uzsākšanas ir jāpārbauda, vai dators ir kārtībā, un par jebkurām pamanītajām atšķirībām no tā parastā stāvokļa, tūlīt jāpaziņo bibliotēkas darbiniekam.

10. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

11. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:

11.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
11.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);
11.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
11.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
11.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru.

12. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.

13. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

14. Datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

15. Lietotājam ir atļauts izmantot savus informācijas nesējus datu ierakstīšanai, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

16. Datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis izklaide.

17. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

18. Datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datoru tehnisko pārbaudi.

19. Lietotājiem aizliegts:

19.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
19.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
19.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
19.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;
19.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
19.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
19.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
19.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles.

20. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

21. Nepilngadīgie nedrīkst apmeklēt interneta adreses, kuras paredzētas personām no 18 gadiem.

22. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

23. Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības pārlūkot lasītāja darba sesijas laikā izmantotos interneta resursus.

24. Par Bibliotēkas interneta izmantošanas noteikumu neievērošanu, Bibliotēkas administrācijai ir tiesības izslēgt lietotāju no Bibliotēkas uz laiku līdz vienam gadam.

Gulbenes novada bibliotēkas
direktore A.Sprudzāne

Gulbenes novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika