Radošās nodarbības ar bērnu krāsojamo grāmatu

“Vidzemes kultūras programmas 2016” projekta "Krāsojamā grāmata bērniem "Gulbenes novada pērles"" ietvaros decembra mēnesī Gulbenes novada pagastu bibliotēkas rīkoja radošās nodarbības bērniem. Tajās bērni iepazinās ar jaunizdoto krāsojamo grāmatu, lasīja, zīmēja, krāsoja, sarunājās. Lūk, atskats uz dažām no tām.

Stradu pagasta Stāķu bibliotēka: “Krāsojamā grāmatiņa “Gulbenes novada pērles” būs ļoti noderīga bibliotēkas darbā ar bērniem. To varēs izmantot Stāķu pirmsskolas izglītības bērni un Stāķu pamatskolas 1.klašu skolēni, kas apmeklēs bibliotēku sestdienās un bibliotekārajās stundās. Tā kā mūsu bērniem ļoti patīk zīmēšanas un krāsošanas darbiņi, tad šī būs lieliska iespēja, kā lietderīgi un izzinoši pavadīt savu brīvo laiku bibliotēkā.”

___________________________________________________________________

 Druvienas pagasta bibliotēka: “Katram bērnam bija sakopēts materiāls, lasījām, apspriedām, zīmējām un krāsojām. Liels izbrīns bērniem radās, kad vajadzēja uzzīmēt aku - pēkšņi neviens nezin, kāda aka izskatās. Visiem ūdens tek no krāna. Tad pārrunājām, kur Druvienā akas vēl var redzēt, tā nonācām pie secinājuma, kad akas tomēr ir redzētas - ikdienā nepievērš uzmanību. Bērniem patika darboties un savā starpā apspriesties un fantazēt, kā izskatījās pērļu upes.”

__________________________________________________________________

Galgauskas pagasta bibliotēka: “Galgauskas pagasta bibliotēkā 4., 5., un 6.klašu skolēni ar interesi iepazinās ar jauno grāmatiņu ‘’Gulbenes novada pērles.’’ Īpašu interesi izraisīja Galgauskas pagasta lappuse. Bērni aktīvi iesaistījās Galgauskas jostas zīmēšanā, kā arī grāmatas beigās ievietoto uzdevumu atminēšanā. Bērnu novērtējums: ļoti interesanta, vajadzīga un uz darbošanos rosinoša grāmatiņa.”

___________________________________________________________________
Stāmerienas pagasta bibliotēka: "Vispirms bērni iepazinās ar grāmatiņu, kas to veidojis, kāpēc tā tapusi. Parunājām par sava pagasta pērlēm, atceroties pavasari, kad devāmies izzinošajā ekspedīcijā uz pils parku, karjeras dienā uz Stāmerienas pili. Kopā vienojāmies, ka mums ir vēl viena pērle - pils vēstures taka, kurā pat kopā saskaitījām tur augošās simtgadīgās liepas. Vēlāk bērni pildīja uzdevumus no grāmatiņas - krāsoja Stāmerienas ēkas, minēja krustvārdu mīklu. Nobeigumā draudzīgi sarunājām, ka mājās pārjautās saviem vecākiem, vecvecākiem, lai pastāsta, kādu notikumu no pagasta vēstures un nākamajā gadā atkal dosimies pētnieciskajā ekspedīcijā, lai tālāk iepazītos ar Stāmerienas vēsturi.”  

____________________________________________________________________

Tirzas pagasta bibliotēkā uzaicināju piecus 6.klases skolēnus uz grāmatas “Gulbenes novada pērles” apskatu. Kopā izlasījām Tirzas pagasta teikas un nostāstus, pārskatījām citu pagastu “pērles”.  Tad vizualizējām katrs savu eņģeli, to zīmējām.”

____________________________________________________________________

“Sadarbībā ar Rankas pagasta bibliotēku, PII”Ābelīte”20.decembrī sagatavošanas grupas bērniem notika nodarbība. Audzinātāja Sanita Kraukle iepazīstināja ar Gulbenes novada bibliotēkas izdoto grāmatu “Gulbenes novada pērles”. Lielāka vērība tika pievērsta lapai par Rankas pagastu. Nodarbības laikā bērni zīmēja pili.”

______________________________________________________________________
Lejasciema pagasta bibliotēka uzaicināja ciemos Lejasciema vidusskolas 2.klasi. Pastāstīju viņiem par grāmatu, izdalīju kopēto materiālu par Lejasciema pagastu. Informēju svarīgākos faktus par Lejasciema pagastu un pētījām Gulbenes novada karti. Paši bērni izlasīja no jaunās grāmatas faktus par pagastu un veica uzdevumu par podniecību. Bibliotekāre Agnese skolēniem izstāstīja teiku kā Lejasciemā radušās satekas. Bērni pēc savas izvēles varēja zīmēt par Tumšo ieleju vai kā radušās Satekas."

___________________________________________________________________

Daukstu pagasta bibliotēka un Staru bibliotēka: "Lielu bērnu interesi piesaistīja noslēpumainā Rožkalnu Raganas akmens nozīmīgums un fakts, ka Daukstu pagastā darbojas meteoroloģiskā stacija. Tāpēc bibliotekāres sagatavoja dažādus papildus materiālus, kā arī erudīcijas jautājumus un uzdevumus gan grāmatiņā, gan atsevišķās darba lapās, par savu pagastu, veiksmīgākai zināšanu apguvei un sekmēšanai."

   Gulbenes novada bibliotēka Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projektu konkursā „Vidzemes kultūras programma 2016” guva atbalstu projektam “Krāsojamā grāmata bērniem „Gulbenes novada pērles””. Piešķirtais finansējums izmantots grāmatas maketēšanai un izdošanai.

Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka
Novadpētniecības lasītava