Rankas pagasts

Pagasts: Rankas pagasts
Iedzīvotāju skaits: 1522
Platība: 18 387 ha

Vispārīgā informācija: Rankas pagasta ziemeļdaļa atrodas Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājumā, vidus un dienviddaļa Piebalgas paugurainē. Reljefs paugurains. Pagastam cauri tek Gauja, Azanda, Uriekste, Sace, Degļupīte, Lazdupīte, Pāpanupīte, Palsa. Pagastā atrodas vairāki nelieli ezeri - Kalmodu (Baltezers, platība - 23 ha), Cepļu (Melnezers, platība - 12 ha), Teļezers, Jāneļu un Pundurezers. Pagasta teritorijā atrodas vairākas ūdenskrātuves un purvi. 46,3% pagasta teritorijas aizņem meži. Zemes vidējā kadastrālā vērtība 102 Ls/ha. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6401,7 ha. No tiem aramzeme - 4397,5 ha. Lielākās apdzīvotās vietas: Ranka - 812, Gaujasrēveļi - 205, Rēveļi - 130 iedzīvotāji.

Uzņēmējdarbība: Rankas pagastā ir reģistrēti 89 dažādi uzņēmumi – gan SIA, kooperatīvās saimniecības, individuālie uzņēmumi, zemnieku saimniecības, no kuriem reāli darbojas puse. Lielākās no tām ir "Ķelmēni", „Grantiņi – 1”, a/s "Rankas piens", kā arī "Kalnakaļvi", "Kalna Pakalnieši", "Vecpāpani", „Kalnaviesītes”, kokapstrādes firmas "Amatnieks". Darbojas trīs mazie HES - Lācīšu, Gaujas un "Ranka Hidro".

Izglītība: Pagastā ir Rankas pamatskola, Rankas profesionālā vidusskola.

Kultūra: Pagastā ir kultūras nams (zālē 500 vietas) un 2 bibliotēkas – Rankas un Gaujasrēveļu.

Veselība: Darbojas Rankas doktorāts un aptieka.

Reliģija: Ticīgie apmeklē Jaunpiebalgas, Velēnas un Smiltenes baznīcu. Rankā ir kapsēta (iesvētīta 1927.gadā).

Kultūras un dabas pieminekļi: Rankas pagastā atrodas šādi arheoloģijas pieminekļi: Kaudžu pilskalns, Sejatu senkapi (Krakaliņš), Silaješku pilskalns (Velna kalns), Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - Rankas muižas apbūve. Aizsargājamie dabas objekti ir Rankas parks, Rutkaviņu avoti, Lielā purva dabas liegums.

Ievērojamas personības: Ar Rankas pagastu ir saistītas arī daudzas ievērojamas personas: K.O.Kraujiņš (1879.-1975.) - rakstnieks, E.Bauers (1882.-1926.) - agronoms, Tautas padomes, Satversmes sapulces un Saeimas loceklis, zemkopības ministrs, A.Raisters (1888.-1967.) - arhitekts, Ē.Raisters (1905.-1967.) - dzejnieks, žurnālists, O.Čakars (1908.-1999.) - literatūrvēsturnieks, LVU docētājs, B.Krūmiņš (1924.) - Dienvidaustrālijas gubernatora vietnieks, Adelaides latviešu biedrības priekšnieks, G.Graudiņš (1926.) - Kultūras muzeja "Dauderi" kolekcijas dāvinātājs, U.Pūcītis (1937.-2000.) - aktieris, režisors, M.Krīgena (1939.) - operdziedātāja, mūzikas pedagoģe, M.Caune (1941.) - grāmatizdevēja, S.Jaunarāja (1944.) - tulkotāja, M.Dinga (1949.) - baletdejotāja, pedagoģe, R.Apalups (1942.) - LR 6.Saeimas deputāts u.c.

Aktuālākais par Rankas pagastu internetā: www.ranka.lvwww.gulbene.lv