Novada literāti

Gulbenes Literātu klubs "Autogrāfs" dibināts 2000. gada 7. oktobrī. Tajā apvienojušies 39 Gulbenes novada literāti vecumā no 15 līdz 70 gadiem.

Literātu klubs:

  • veicina un atbalsta ikviena Gulbenes novada autora vēlmi attīstīt savas literārās iemaņas, organizē literārus konkursus,
  • veicina jauniešu radošās izpausmes, piedāvājot viņiem iespēju piedalīties kluba organizētos semināros, radošos treniņos,
  • sekmē izglītības, kultūras un citu pasākumu norisi, organizē literāri muzikālus pasākumus un diskusijas par psiholoģijas un ētikas jautājumiem,
  • organizē novada Dzejas dienas,
  • sadarbojas ar citu novadu literātiem, veicinot pieredzes apmaiņu, piedaloties semināros, tiekoties ar republikā atzītiem autoriem,
  • veicinot katra autora ieinteresētību pilnveidoties, meklē dažādas iespējas daiļdarbu publicēšanā, ar projektu, ziedojumu un cita veida aktivitāšu palīdzību atbalsta autoru krājumu izdošanu,
  • līdz šim izdoti vairāki literātu kluba "Autogrāfs" kopkrājumi:  ”Autogrāfs”, Autogrāfs 2”, “Autogrāfs 3”, “12 mūsējie”, “Mīļumā dots - no sirds dots”, “Es tev siltu ugunspuķi dāvināšu”,
  • informāciju par kluba aktualitātēm, pasākumiem un jaunajām grāmatām var izlasīt novada laikrakstā "Dzirkstele" (www.dzirkstele.lv).