Lizuma vidusskola

1937.gadā apvieno Lizuma 4 - klasīgo pamatskolu un Velēnas II pakāpes pamatskolu, izveidojot Lizuma sešklasīgo pamatskolu, kura no 2.oktobra uzsāk darboties Lizuma pilī. 
Par vidusskolu tā tiek pārveidota 1957./1958.gadā. 

Lizuma vidusskolā var apgūt 4 izglītības programmas: 
· Pirmsskolas izglītības programmu
· Pamatizglītības programmu
· Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
· Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu

Skolai krājbankā ir atvērts savs konts, rodas iespēja bērnus stimulēt materiāli - stipendiju piešķiršana par sasniegumiem olimpiādēs un sportā.
Ārpusklases darbā visaugstākie panākumi sasniegti mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā. Ārpusstundu darbs ir kļuvis interesantāks un daudzveidīgāks, jo pasākumu iniciatori ir paši skolēni. Ar 1994.gadu atjaunots 52. mazpulks. Ar 1995.gada novembri strādā Daugavas Vanagu Lizuma nodaļas vanadzēnu kopa. 
Par tradīciju kļuvuši daiļrunātāju un radošo darbu konkursi, dzejas pēcpusdienas, konkurss "Dziedāsim", "Ko tu proti?"(darbmācībā), rokdarbu un zīmējumu izstādes, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerti. Iedzīvinātas latviešu tautas tradīcijas gadskārtu svētku svinēšanā.
Skolā izveidota mājīga bibliotēka, kurā skolēni pavada brīvo laiku, skata grāmatu izstādes, lasa un izvēlas grāmatas. Skolēni ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām.

Skolai ir laba sporta bāze (sporta zāle,  2011.g. renovēts stadiona laukums) un nodrošinājums ar sporta inventāru.
Par skolotāju darba meistarību un profesionalitāti savā mācību priekšmetā liecina skolēnu iestājeksāmenu rezultāti augstskolās. 
Latvijas Republikas skolu apkārtnes apzaļumošanas un labiekārtošanas skatē "Kopsim Latviju" iegūta 1. vieta.
1997.gada aprīlī sāk darboties skolas novadpētniecības muzejs.

Vairākus gadus (15.12.2008. – 31.08.2011.) darbojās ESF projektā „Dabaszinātnes un matemātika”. Šīs aktivitātes rezultātā skolēni un skolotāji strādā un mācās jaunās, izremontētās telpās, mācību procesā izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Iegūto pieredzi skolotāji nodod  citām novada skolām, kā inovatīvās pieredzes skola.

No 2009.gada novembra skola iesaistījās Izglītības attīstības centra projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībai” , gūstot jaunas idejas un jaunus sadarbības partnerus skolas attīstībai. 
2011. – 2012.g. skolēni un skolotāji piedalījās globālās izglītības projektā „Par taisnīgumu sabiedrībā: izglītības rosinātas pārmaiņas”.
2012.gada 13.oktobrī Lizuma vidusskola svinēja 75 gadu jubileju.
2012./2013.m.g. skolā mācās 138 skolēni un strādā 28 skolotāji.

Par direktoriem šeit strādājuši Valters Galviņš, Kārlis Ķerzums, Olga Rauhvargere, Arnolda Apsītis, Olga Dāve, Pēteris Bērziņš, Vilberts Pidiks.
Lizuma vidusskolas direktore – Irēna Ābeltiņa.

Skolas adrese: Lizums, „Pils”, Gulbenes nov., LV – 4425
e-pasts: lizuma.vidusskola@gulbene.lv
http://www.lizumavidusskola.lv

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.