Gulbenes novada valsts ģimnāzija (slēgta)

Skolas aizsākumi meklējami 1926.gadā. Laika gaitā tā ir mainījusi savu vārdu, bet gulbeniešu un apkārtnes ļaužu atmiņā palikusi kā Gulbenes komercskola un arodskola.

Kā stāsta vēstures avoti un daudzās publikācijas, kas veltītas šai skolai, Gulbenē ilgu laiku nav bijis augstākas skolas kā vecā Gulbenes draudzes skola (dib.1733.g.) un Jaungulbenes Ministrijas skola Siltajā (dib. 1875.g.). Nodibinoties Latvijas Republikai, gulbenieši sāka domāt arī par savu bērnu tālāku izglītošanu.

Un tā 1926.gada rudenī sākās mācības 3 - gadīgā arodskolā ar tirdzniecības un mehānikas nodaļām bijušajā Vecgulbenes muižas kroga ēkā. Kroga ēkā tika nostrādāti divi gadi šauros, nepiemērotos apstākļos. Tika domāts par jaunas skolas celtniecību.

1927.gada septembrī tika likts pamatakmens ēkai. Vietu skolai izvēlējās lielā Emzes parka malā, nomaļā vietā. Skolas ēka (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis) celta pēc arhitekta Indriķa Blankenburga projekta un stipri vien atgādina 19. gadsimta sākuma klasicisma pili ar ortodoksāli klasiskā manierē veidotām fasādēm. Ar jaunā mācību gada sākumu 1928.gada rudenī komercskolēni pārgāja uz mācībām jaunajā ēkā. Komercskolā no sākuma bija 4 klases, vēlāk piecas, arodskolā bija trīsgadīgs mācību kurss. Lai iestātos abās skolas nodaļās, bija jābeidz 6 - klasīga pamatskola. Konkurss, iestājoties šajā skolā, parasti bija ļoti liels. Par skolas augsto prestižu liecina arī tas, ka audzēkņu sarakstos ir ne tikai gulbenieši, bet pat tālīni braucēji. Skolēnu skaits komercskolā parasti bijis ap 180 - 200, arodskolā - ap 80 - 100. Abām skolām bija vienota administrācija un daudzos priekšmetos arī vieni un tie paši skolotāji. Kopš skolas dibināšanas līdz pat tās slēgšanai direktora pienākumus pildīja Jānis Rupais.

Ar komercskolas ēkas izbūvi saistās arī Skolas ielas izveide. No skolas iela ieguva arī savu nosaukumu.

1944.gada 17.oktobrī darbu sāka Gulbenes nepilnā vidusskola. 1949.gadā vidusskolai ir pirmais izlaidums. 60. gados blakus vecajai ēkai uzceļ jaunu, kurā darbu sāk Gulbenes 2. astoņgadīgā skola, bet vecajā ēkā darbs sākas divu valodu plūsmās. 1974.gadā tiek likvidēts divplūsmu darbs un tagad jau Gulbenes 1. vidusskola strādā divās ēkās. Par direktoriem šeit strādājuši Elmārs Kavacs, Velta Radiņa, Jānis Taube, Gatis Mezītis.

Tā tas turpinās līdz 1995.gadam, kad atdalās Gulbenes ģimnāzija. Te mācās skolēni no 7. līdz 12. klasei. Skolēnus 7. un 10. klasē uzņem konkursa kārtībā neatkarīgi no dzīvesvietas.

2008.gadā Gulbenes ģimnāzijai tika piešķirts valsts ģimnāzijas statuss. 

Skolēni piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un sasniedz labus rezultātus.
Gulbenes ģimnāzija iesaistās dažādos starptautiskos projektos. No 2008.gada septembra līdz 2010.gada jūnijam Gulbenes ģimnāzija piedalās Comenius divpusējā projektā „Dažādas valodas, kopīgas vērtības”. Projekta dalībniekiem tiks dota iespēja noskaidrot kopīgo un atšķirīgo Austrijas un Latvijas kultūrā, kā arī attīstīt savas organizatoriskās un komunikācijas prasmes skolēnu grupu apmaiņu laikā. 

Ģimnāzijā tiek izvērstas ārpusstundu nodarbības, kas virzītas uz skolēnu intelekta, pasaules uzskata, vērtību orientācijas un emocionālās uztveres attīstību (diskusiju klubs, mākslinieciskā pašdarbība, skolas avīze "Skats", sporta aktivitātes u. c.)
Skolā notiek dažādi tradīciju pasākumi – Rudens balle, Ziemassvētku balle, skolas Karoga svētki, Pagalma svētki un Gada balle. 
Ģimnāzijas vadmotīvs – skola sevis apzināšanai, lai absolventi aizietu dzīvē pārliecināti par savām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Skolā mācās vairāk nekā 420 skolēnu, strādā 38 skolotāji.
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas direktore - Lidija Ķeķere.

Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā var apgūt 4 izglītības programmas:

 • pamatizglītības otrā posma (7. - 9.klase),
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena,
 • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena,
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena.
 • Skola ir viena no 50 vispārizglītojošām mācību iestādēm valstī, kura darbojas ESF projektā "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos".
 • Gulbenes ģimnāzijas absolventi veiksmīgi iestājas un mācās augstskolās.
 • Skolai ir iesaistījusies starptautiskajos projektos ar Dāniju, Spāniju, Itāliju, Ziemeļīriju, Vāciju, Zviedriju.
 • Skola ir starptautiskā projekta EUROWEEK pastāvīgā dalībniece.
 • Skola lepojas ar deju kopu "Rūsiņš", kori "Silver", skolas teātra studiju, saviem sportistiem.
 • Skolēniem ir lieliskas iespējas sporta stundās nodarboties jaunuzceltajā sporta kompleksā un labiekārtotajā stadionā.

Gulbenes novada Valsts ģimnāzija:
Tā ir skola, kurā mācāmies sevi apzināt.
Tā ir skola, kurā mēs mācāmies:

 • BŪT kopā, dzīvot kopā, saprast sevi un citus, pieņemt atšķirīgus uzskatus un veidot savējos;
 • ZINĀT, kas notiek ar mums, ap mums, kādas likumsakarības valda dabā un sabiedrībā;
 • DARĪT darbus, kuri pilnveidotu mūs pašus un mūsu dzīvi, pieņemt lēmumus, kuri atbilstu reālajai situācijai

Skola atrodas Gulbenē, Skolas ielā 10. Ar Gulbenes novada pašvaldības lēmumu no 2020. gada 1. augusta Gulbenes novada valsts ģimnāzija reorganizē par Gulbenes novada vidusskolu.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.

Skat.: www.gulbgymn.edu.lv
Skat.: http://www.gulbenesdome.lv/lat/izglitiba/vispareja_izglitiba/?doc=277