Bērzu sākumskola (slēgta)

Ar Gulbenes novada domes lēmumu Bērzu sākumskola likvidēta 2015.gada 21.jūlijā.

Skola dibināta 1993.gadā kā sākumskola. Tomēr tās sākums meklējams jau pilsētas 1.bērnudārzā, kas skaitījās skolas filiāle. Skola tad saucās - Gulbenes nepilnā pamatskola. Atbalstot bērnu un viņu vecāku vēlmes, ar 1995.gadu tā pārtapa par sešgadīgo skolu. Ar 1997.gada augustu skolas nosaukums bija Gulbenes Bērzu pamatskola.

Gulbenes Bērzu sākumskola piedāvāja pamatizglītības pirmā posma 1. - 6.klase (programmas kods 11011111) programmas īstenošanu. Skolēni sekmīgi startēka rajona, novada un valsts mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, dažādos konkursos un skatēs. Skolā regulāri notieka mācību priekšmetu nedēļas, zīmējumu, rokdarbu izstādes, viktorīnas, turnīri.

Bērzu pamatskola bija 2000. un 2001.gada Draudzīgā aicinājuma "Lielās pūces" ieguvēji un 2002.gada "Mazās pūces " īpašnieki. Tika iegūti labi rezultāti valsts atklātajā matemātikas olimpiādē. Pieci skolēni kļuva par laureātiem.

Skolā darbojās vairāki interešu pulciņi: 1.-4.klašu koris, dziesmu ansambļi, teātra pulciņš, deju kopa "Sienāži" un "Dzirkstelīte" un deju grupa "Dinamika", sporta un sarīkojumu deju klubs "Elegance", Tautas bumba, rīta vingrošana, mājturības pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, datorzinību pulciņš, jauno ceļu satiksmes dal'bnieku pulciņš 

Gadu no gada tika labiekārtotas telpas, ieguldīts liels darbs sporta bāzes uzlabošanā, sporta nodarbības notiek jaunajā sporta zālē.

Darbīga bija skolas padome, kurā darbojas jauni un aktīvi cilvēki.

Par tradīciju kļuvušas Zinību diena, Rudens pārgājiens, 1.klašu svinības, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena, Ziemassvētku baltais koncerts, Mākslas dienas, Deju iela, Popiela, 6.klašu atvadas no skolas.

2002.gada novembrī ar Gulbenes rajona padomes Atzinības rakstiem apbalvoja skolotājas Ārija Mičule un Velga Kočāne, ar pilsētas Atzinības rakstu direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Dzintars Skudrulis.

Direktore - Vija Čakare

Direktores vietnieki: mācību darbā - Palmīra Gailīte, audzināšanas un ārpusstundu darbā - Ilze Petrovska, saimnieciskajā darbā - Dzintars Skudrulis. Bibliotēku vadīja Dace Kļava.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.

Skat.: http://www.gulbenesdome.lv/lat/izglitiba/vispareja_izglitiba/?doc=279