Gulbenes mākslas skola

Gulbenes Mākslas skola (turpmāk tekstā- Skola) ir Gulbenes pašvaldības 1988.gadā dibināta, akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuras darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums un citi normatīvie akti. Šobrīd Skola ir Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes pārraudzībā. Skolas budžetu sastāda ikgadējā valsts mērķdotācija pedagogu algām  vadoties no audzēkņu skaita un pašvaldības finansējums (t.sk. audzēkņu vecāku ikmēneša dalības maksa). Pašvaldība nodrošina nepieciešamos finanšu līdzekļus Skolas nepārtrauktai darbībai un vides pilnveidošanai.

Šobrīd Skolā mācās vairāk kā 200 audzēkņu. Ar pagastu pašvaldību atbalstu Skolai ir mākslas klases Jaungulbenes, Rankas un Galgauskas pagastos.

Lai iepazītu bērnu spējas un prasmes Skolā noteikti iestājpārbaudījumi, kas notiek maija beigās vai jūnija sākumā un atkārtoti augusta beigās. Pirmajā klasē uzņem bērnus, kas sasnieguši 7 gadu vecumu. Nākamajās klasēs bērnus uzņem izņēmuma kārtā vakantajās vietās, atbilstoši vecumam un spējām.

Mācības notiek līdztekus vispārējai pamatizglītībai pēc mācību stundām vispārizglītojošajās skolās darbdienu pēcpusdienās un vakaros. Stundu slodze no 6 – 12 mācību stundām nedēļā divas līdz četras reizes nedēļā. Mācību gads ilgst no septembra līdz maija beigām un viena jūnijā- plenērs.

Skolā strādā nedaudz vairāk kā 10 pedagogi, visi ar profesionālo izglītību mākslā un atbilstošu pedagoģisko izglītību.

Skolā var apgūt sešgadīgu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21100, kas licencēta Izglītības Kvalitātes valsts dienestā un saskaņota ar pašvaldību. Ieteikumus izglītības programmu īstenošanā sniedz Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūrizglītības un radošās industrijas nodaļa. Pēc sekmīgas programmas apgūšanas un noslēguma darbu izpildīšanas atbilstošā līmenī audzēkņi saņem noteikta parauga apliecību un sekmju izrakstu.

Mācību saturs Skolā tiek organizēts atbilstoši programmas nosacījumiem, mācību process savukārt atbilstoši priekšmetu vadlīnijām, kas dod iespēju iegūt priekšstatu par mākslu un apgūt sistemātiskas zināšanas un pamatprasmes vizuālās mākslas mācību priekšmetos. Skola saglabā akadēmiskās tradīcijas pamatpriekšmetu apguvē: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos un veidošanā. Priekšmeta darbs materiāla ietvaros audzēkņi var nostiprināt izpratni par mākslu, pielietot zināšanas sev interesantā veidā, izvēloties keramiku, tekstildizainu, stikla māksliniecisko apstrādi, animāciju, datorgrafiku, dalību mākslas projektu darbā. Iespējami netradicionāli risinājumu, daudzpusība izpausmēs un mainīgās situācijās, mākslas tēlu daudzveidība un materiālu dažādība. Darbības un saskarsmes procesos veidojas audzēkņa atbildīga individuālā attieksme. Audzēkņi lepojas ar savu veikumu un dalās idejās, pieredzē un prasmēs. Katra izstāde ir gandarījums.

- Izstādes tiek veidotas Gulbenes novada domē, Gulbenes bibliotēkā, Kultūras centrā, skolās un pašvaldībās u.c., kā arī citās republikas mākslas skolās.

- Notiek rosinoši pasākumi kopā ar Gulbenes Mūzikas skolu un Gulbenes Vēstures un mākslas muzeju, vispārizglītojošajām skolām, biedrību Piektā Māja.

- Tiek veidotas profesionālu mākslinieku, mākslas augstskolu studentu (arī bijušo absolventu), citu mākslas skolu audzēkņu un pedagogu darbu izstādes un radošās darbnīcas Skolā.

- Iegūta atzinība republikas un starptautiskajos konkursos, izstādēs, skatēs (darbi bijuši eksponēti Dānijā, Krievijā).

- Pedagogu vadībā audzēkņi piedalās novada kultūrvides kopšanā un svētku noformējuma veidošanā (lielformāta sienu gleznojumi Gulbenē, dizaina objekti).

- Tiek organizēti ikgadējie piederības apliecinājumi Mākslas dienās, ekskursijas, braucieni.

 - Radošā aktivitāte attīstās piedaloties mākslas projektu realizācijā, novada kultūrvēstures pētīšanā, mākslinieku rokrakstu studijās.

- Skola motivē un dod iespēju sagatavoties mācību uzsākšanai mākslas izglītības vidējā līmenī. Daudzi Skolas absolventi turpina izglītību J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, Valmieras un Rēzeknes mākslas vidusskolās, Rīgas Amatniecības vidusskolā, Kultūras koledžā, Arhitektūras un celtniecības koledžā u.c., 2012.gadā vidējā līmenī iestājušies 8 Skolas absolventi. Talantīgākie un mērķtiecīgākie pēc tam studē ar mākslu, mākslas pedagoģiju, arhitektūru, dizainu saistītās augstskolu programmās.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.