Tirzas pamatskola

Tirzas pamatskolas ēka uzbūvēta 1867.gadā kā apriņķa mācību iestāde, bet ziņas, ka Tirzā pastāv skola, ir jau no 1671.gada. Šobrīd skola realizē vispārējās pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmas, pirmsskolas izglītības programmu un tālmācības pamatizglītības programmu 7.-9.klasēm.

Skolā darbojas Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas konsultpunkts. Skolā 2016./2017.m.g. mācās 70 izglītojamie un 37 pirmsskolas vecuma bērni. Skolā strādā 19 pedagogi, no kuriem 6 ir ar maģistra grādu dažādās zinātnes nozarēs. Skolas direktore kopš 2006.gada vasaras ir Svetlana Ziepniece.

Tirzas pamatskolas īpašie piedāvājumi:

  • Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšana vispārējā pamatizglītībā,
  • Valodas attīstības traucējumu korekcija;
  • Individuālas pieejas nodrošināšana katram izglītojamajam;
  • Talantu un dotību attīstīšana sportā, mākslā, mūzikā, dejā, teātrī (skolas kolektīvi ir skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieki);
  • Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, piedalīšanās olimpiādēs;
  • Internāts skolas vecuma bērniem;
  • Pirmsskolas izglītības programmas bērniem no divu gadu vecuma;
  • Vasaras nometnes.

 Tirzas pamatskola veidojas par daudzfunkcionālu centru vietējai kopienai un šobrīd piedāvā apgūt mūžizglītības programmu. Skolā tiek īstenotas neformālās izglītības programmas NVA projektu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”” un „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros. Daudzfunkcionālā centra pieredzi Tirzas pamatskola prezentēja VARAM konkursa „Radošuma balva 2012” noslēguma konferencē Rīgā. Skola saņēma Latvijas lauku foruma atzinības rakstu par radošiem risinājumiem sabiedrības aktivizēšanā.

2012. -2014. gadā Tirzas pamatskolā tiek īstenots ES Mūžizglītības programmas COMENIUS projekts „Eco Ideas Eco Citizens”. Starptautiskajā projektā partneri ir skolas no septiņām Eiropas valstīm. Skola iesaistās ES programmas Erasmus + projektos.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.