Rankas pamatskola

Skolas ēka iesvētīta 1887.gada 10.novembrī (pēc vecā stila).
Vēsturnieks A. Rudzītis to raksturo šādi: "Šī staltā divstāvu mūra ēka ir 22 asis gara un 6 asis plata. Še darbojas divi skolotāji ar trim nodaļām (klasēm), bet vēl privātā kārtā pastāv arī ceturtā nodaļa. Skolu nosauc par Lutera skolu".
1922.gadā to pārdēvē par 4 - klasīgo, bet ar 1925./26.ācību gadu par 6 - klasīgo skolu. Skolas ēka pamatos saglabājusies tāda pati, kādu to uzcēla un nodeva lietošanā 1887.gadā. 1930.gadā izbūvēja un paplašināja trešo stāvu. 
1987.gada 10.oktobrī skola svinēja savu simtgadi. Uz jubilejas svinībām sabrauc tik daudz bijušo skolnieku un skolotāju, ka zālē visiem nav vietas. Viesi pulcējas arī lielajās un mazajās kāpnēs. Atkalredzēšanās prieks tik liels, ka negribas šķirties, tāpēc tika nolemts katru gadu atzīmēt gadskārtu svētkus.

Skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos: 
· 1.-4.klašu korī,
· 1.-4.klašu ansamblī,
· 5.-9.klašu ansamblī,
· vokālajā studijā,
· 2 drāmas ansambļos,
· 2 tautiskās dejas pulciņos
· folkloras kopā ,,Dzīpariņi”
· tehniskā jaunrade 
pirmās medicīniskās palīdzības pulciņā.
 

PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS
Valsts mēroga projekti :
2010.
Ø ELFLA grupas ,,Sateka” projekts ,,Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums” (3300Ls)
Ø ,,Nekognitīvās prasmes un Singapūras skolēni- starptautiskais salīdzinājums”
Ø ESF ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Ø Skolēnu dziesmu un deju svētki
Ø Aizsardzības ministrijas projekts ,,Dzejoļi Latvijas karavīriem” (laureāti G.Andrejevs, Ē.Jerumāns, R.Ivanova, S.Balode) 
Ø Tehniskās jaunrades dienas

Rajona mēroga projekti:
Ø ,,Hipotēku un Zemes bankas” klientu kluba ,,Mēs paši” līdzfinansētais projekts ,,Bērnu prieks” (750Ls),
Ø ,,Hipotēku un Zemes bankas” klientu kluba ,,Mēs paši” Gulbenes reģionālās atbalsta grupas labdarības projekts ,,Sasildīsim sirdis” (75Ls)
Ø Zobu busiņš (1nedēļu 2 gadu laikā – 2009., 2011.-, skolēniem tiek sniegti higiēnista pakalpojumi, salaboti bojātie zobi)

Rankas pagasta mēroga projekti: 
Ø Rankas kapu reģistra veidošana „Rankas kapi – pagasta kultūrvēsturiskais mantojums” IAC pilsoniskās līdzdalības projekta ietvaros,
Ø Rankas pagasta svētku organizēšana,
Ø līdzdalība Rankas pagasta bibliotēkas novadpētniecības projektos,
Ø Rankas kapu sakopšana ,
Ø bērnu rotaļu laukuma ierīkošana ,,Gatvēs”,
Ø Rankas pagasta pensionāru apsveikšana Ziemassvētkos,
Ø koncerts projekta ,,Sasildīsim sirdis” ietvaros
Ø projekti sadarbībā ar Rankas pagasta jauniešu centru ,,B.U.M.S”

Skolas diretore Laima Braše.

Informācijas avotu saraksts šeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašreiz skolas direktore ir Laima Braše.

Skolā darbojas skolēnu parlaments. Ārpus stundām ir iespēja darboties koros un ansambļos, deju kolektīvā, vizuālās mākslas pulciņā, sporta spēļu un brīvās cīņas pulciņos, mazpulkā, jaunsargu organizācijā un dramatiskajā kolektīvā. Skolā tiek izdota avīze. 
Skolai ir daudz tradīciju: skolotāju un vecāku tematiskie atpūtas vakari, ģimeņu neklātienes konkursi, erudītu konkursi, skolēnu un skolotāju radošo darbu skates, sporta spēles ar kaimiņu skolām, vasaras darba nometne, mazpulka darba skates, bērnu un vecāku sporta svētki mācību gada noslēgumā.

Viss mainās un attīstās, nemainīga paliek tikai skola un vecais, liepām apstādītais ceļš, kas ved uz to.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.