Daukstu pamatskola (slēgta)

Stāv mana skola – balta debess aka,
No kuras jaunas sirdis sauli smeļ.
/J.Plotnieks/

Izglītības pirmssākumi Daukstu pusē meklējami jau 1870.gadā, kad „Vecšotnieku” mājās darboties uzsāk skolotājs Andrejs Kanaviņš.

1876.gadā skolu pārceļ uz „Birzgaļiem”, šeit par skolotāju strādā Aleksis Ejups.
1892.gadā skola tiek atvērta „Audīlēs”, skolotājs Jānis Šķipsna.
1916.gadā „Audīlēs” skola nodeg, skolēni mācības turpina „Skrīveru” mājās.
1923.gadā uzsākta skolas ēkas celtniecība.
1925.gadā tiek svinēts pirmais izlaidums jaunajā skolā.
1965.gadā sākās skolas kapitālremonts – skolas pārbūve, saglabājot nepārbūvētu vidus daļu. No sešgadīgās skolas tā tiek pārveidota par pamatskolu. 
1995.gadā, gatavojoties skolas pastāvēšanas 70 gadu jubilejai, tiek atremontēta skolas zāle.
2003.gadā sanitārā mezgla un ēdināšanas bloka kapitālremonts.
2006.gadā izveidots rotaļu laukums pie skolas.
2006.gadā nomainīts skolas ēkas jumts
2006.gadā nomainīti logi skolas ēkai – projekts „Siltumenerģijas zudumu samazināšana Daukstes pamatskolā.”
2007.gadā ierīkota centrālā apkures sistēma – projekts „Siltumenerģijas zudumu samazināšana Daukstes pamatskolā”
2007.gadā atvērta pirmsskolas izglītības grupas un izveidota atbalsta personāla telpa
2008.gads skolas vestibila, gaiteņa un kāpņu telpu kapitālais remonts.
2008.gadā iegādātas mācību procesam atbilstošas mēbeles visiem mācību kabinetiem.
No 2008.gada pakāpeniski tiek veikti kapitālremonti mācību kabinetos.
2011.gadā iegādāts multimediju centrs.
2012.gadā informācijas tehnoloģijas skolā papildinātas ar multimediju centru un 5 personālajiem datoriem, projekta „Daukstes pamatskolas informatizācija” ietvaros.

Daukstes pamatskola realizēja pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) un pamatizglītības programmu (kods 21011111).

Skolā bijalabiekārtots internāts.
Skolā darbojās dažādi interešu izglītības pulciņi: vokālais ansamblis, teātra pulciņi, vizuāli lietišķās mākslas pulciņš, mūsdienu deju grupa „Black or White”, sporta pulciņš, tūrisma pulciņš.
Skolēni sekmīgi startēja sporta sacensībās, dažādos konkursos, skatēs un mācību priekšmetu olimpiādēs.

Skolas tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, Miķeļdiena, LR gadadienai veltītā svētku nedēļa, Ziemassvētki, Mātes diena, Popiela, Mācību priekšmetu nedēļa, Gada noslēguma koncerts, vasaras nometne bērniem “Nāc, draudzēsimies!”u.c.

Skolēni par Daukstes pamatskolu saka: „Daukstes pamatskolas skolēni ir kā viena liela ģimene. Katrs skolēns šo skolu dara bagātāku un krāšņāku. Mums ir prieks nākt uz skolu, un ir patīkami šeit uzturēties un mācīties. Tajā valda pozitīva atmosfēra un vienmēr ir kāds, kas liek pasmaidīt.” 

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.