Ušuru ezers

Ušuru ezers atrodas Gulbenes rajona dienvidaustrumu daļā 113 metru virs jūras līmeņa. Robežojas ar Jaungulbenes un Daukstu pagastu. Tas ir viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā - lielākais dziļums ir 40 metri. Ziemeļdienvidu virzienā ezers stiepjas 3,2 km garumā. Vienīgā notece pa Ušurupīti, kura ietek Liedē. Melioratori ezera līmeni pazemināja par metru, pēc līmeņa pazemināšanas tas strauji sāk aizaugt.

Lielāko ievērību Ušuru ezers izpelnījies ar tajā esošo klāstu mītni. Lai ezera mītni apzinātu, 1964. un 1965.gada vasarā šeit izdarīti arheoloģiskie izrakumi J. Apala vadībā. Ezera klāstu mītne atrodas Līņsaliņā (Lāviņas salā) ezera dienvidrietumu daļā, 104 m no krasta. Saliņa izveidojusies, pārklājoties mītnes konstrukcijām ar ezera sanesumiem. Salas augšdaļa paceļas 20 - 40 cm virs ūdenslīmeņa, bet pamatne atrodas 1,2 m dziļumā. Mītnei taisnstūra forma, izmēri 36 x 37 m. Stipri izskalotajā salas ziemeļu un austrumu daļā atsedzas mītnes konstrukcijas. Siju garums līdz 7 m. Visā mītnes platībā redzami neregulāri izvietoti, vertikāli iedzīti pāļi. Konstrukcijās pārsvarā sastopami skuju koki, retāk bērzs un ozols. Kultūrslāņa biezums svārstās no 1,5 - 1,7m. Salas virspusē atrastas 38 senlietas: dzelzs šaurasmens cirvis, bronzas pakavsakta, apkaltas jostas gredzens, vērpjamās vārpstas skriemeļi, akmens galodas, koka mieturi, vālītes, graudberzis un kriju vāceles. Gan virspusē, gan zemūdens daļā atrastas 182 bezripas trauku lauskas. Atrasti arī podi un to fragmenti. Dūņās atrasti arī daži dzīvnieku kauli.

Par Ušuru ezeru ir daudz teiku un nostāstu.Viens no tiem stāsta: 
"Tur, kur tagad atrodas Ušuru ezers, reiz senos laikos līgojušas kuplas druvas. Tad, kad Dievs pavēlējis ezeriem pārvietoties, arī tas pacēlies un gājis uzmeklēt sev jaunu vietu. Ap to laiku ļaudis gatavojušies uz kāzām. Arī skroderis bijis tur. Viņš sēdējis dārzā uz galda un šuvis. Pie galda pienākusi cūka un sākusi berzēties pie galda kājas. Skroderis nikni uzsaucis cūkai: "UŠ!" Cūka, projām iedama, žēli rukstējusi: "Ur, ur!" Tūliņ arī ezers nolaidies zemē. Skroderi ar visu galdu izskalojis malā. Tagad vēl uz vienas salas varot redzēt akmeņus. Veci ļaudis saka, ka tās esot atliekas no agrākās mājas, kura nogrimusi ezerā."

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.