Te ir darbs!

Gulbenes novada bibliotēka (reģ. Nr. 40900019325) aicina piedalīties atklātā konkursā

uz Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja (profesijas klasifikatora kods 1349 32) amatu uz noteiktu laiku.

 

Gulbenes novada bibliotēka piedāvā:

- pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;

- sociālās garantijas;

- radošu, interesantu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

- stabilu atalgojumu ar mēnešalgu sākot no 927,00 EUR (20.2.saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa, 1.kategorija) līdz 1081,00 EUR (20.2.saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pamatpienākumi:

- Daukstu pagasta bibliotēkas darba plānošana, organizēšana un vadīšana;

- iestādes budžeta plānošana, sagatavošana un tā racionāla izmantošana;

- darbs pie bibliotēkas pārskatu sagatavošanas;

- profesionāla lasītāju apkalpošana;

- bibliotēkas lietotāju konsultēšana un apmācība informācijas resursu izmantošanā;

- bibliotēkas krājuma komplektēšana un pieejamības nodrošināšana;

- bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumu organizēšana vietējiem iedzīvotājiem.

Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes:

- augstākā izglītība (vēlama profesionālajā jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);

- vēlama 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;

- spēja pieņemt lēmumus, plānot un organizēt bibliotēkas darbu atbilstoši mērķiem un uzdevumiem;

- spēja reaģēt uz lasītāju vajadzībām;

- spēja motivēt lasītājus;

- teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām (pieredze darbā    ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE – tiks uzskatīta par priekšrocību);

- labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

- iniciatīva un radoša pieeja darbam;

Amata pretendents nodrošina, ka līdz 2023.gada 26.aprīlim plkst.09.00 tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

- motivācijas vēstule (līdz 1 (vienai) A4 lp.);

- CV (Curriculum Vitae Europass formātā), var pievienot rekomendācijas;

- izglītības un kvalifikācijas dokumentu kopijas, var pievienot arī papildus apmācību dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt:

- nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums atklātā konkursā uz Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības „Daukstu pagasta bibliotēka”  vadītāja amata vakanci”” Gulbenes novada bibliotēka, O.Kalpaka iela 60A, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;

- elektroniski uz e-pasta adresi: sabine.jefimova@gulbenesbiblioteka.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba.