Pētījums „Viedokļi par Eiropas Savienību Gulbenes novadā. 2012.gads”

Europe Direct informācijas centrs Gulbenē veica pētījumu „Viedokļi par Eiropas Savienību Gulbenes novadā. 2012.gads”.

 Pētījuma mērķis:

 • Noskaidrot, kā iedzīvotāji vērtē ieguvumus, ko saņēmusi Latvija kā ES dalībvalsts;
 • Apzināt Gulbenes pilsētas un rajona iedzīvotāju zināšanu līmeni par dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem;
 • Uzzināt kādus pakalpojumus un informācijas resursus Gulbenes novada iedzīvotāji saņēmuši Europe Direct informācijas centrā Gulbenē;
 • Aptaujas rezultātu salīdzināšana ar līdzīgi veiktām aptaujām 2005. un 2009.gadā.

Respondentiem tika uzdoti sekojoši jautājumi: 

 1. Šogad 1.maijā apritēja 8 gadi, kopš Latvija ir ES dalībvalsts - vai Latvija ir veiksmīgi izmantojusi visas iespējas ES ? 
 2. Vai Jūsuprāt, Gulbenes pilsētā un novadā līdz šim ir izdevies efektīvi izmantot Eiropas Savienības finansējumu ? 
 3. Kam bijusi izdevīga Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā? 
 4. Kā Jūs šobrīd balsotu referendumā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā? 
 5. Kā Jūs vērtētu savu zināšanu līmeni par Eiropas Savienību 10 punktu skalā, ja pieņem, ka ‘’1’’ nozīmē, ka nezināt neko, bet “10”, ka Jums ir ļoti labas zināšanas par Eiropas Savienību? 
 6. Kur Jūs gūstiet informāciju par Eiropas Savienību? 
 7. Lūdzu, norādiet, kur Gulbenē var iegūt informāciju par Eiropas Savienību? 
 8. Kādus EDIC organizētos pakalpojumus/pasākumus esiet izmantojis (usi)/ apmeklējis (usi) ? 
 9. Kuru ES darbības jomu attīstība nākotnē visvairāk atbilstu Latvijas interesēm ? 
 10. Kurām būtu jābūt galvenajām prioritātēm ES finansējuma izmantošanā Latvijā? 
 11. Kas, Jūsuprāt, būtu jādara pirmām kārtām, lai uzlabotu Latvijas spēju izmantot Eiropas Savienībā dotās iespējas? 
 12. Jūsu ierosinājumi, kādus pakalpojumus Jūs vēlētos saņemt Europe Direct informācijas centrā vai kādus EDIC organizētos pasākumus apmeklēt.


Galvenie secinājumi:

 • Lielāka daļa respondentu ir atzinuši, ka Eiropas Savienības sniegtās iespējas ir izmantotas, tomēr tas nav pietiekoši.
 • Kopumā iedzīvotāju attieksme pret ES finansējuma izmantošanu dzimtajā novadā ir pozitīvāka : par 18 % vairāk aptaujāto uzskata, ka ES finansējums veicina pilsētas un novada attīstību, par 5 % samazinājies to respondentu skaits, kuri nav dzirdējuši par ES finansējumu, tomēr apmēram puse no aptaujātajiem 2012.gadā, tāpat kā 2009.gadā uzskata, ka finansējums nav pietiekošs.
 • Aptaujas dalībnieki uzskata, ka Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā visizdevīgākā bijusi jauniem cilvēkiem, Eiropas lielajām valstīm un uzņēmējiem.
 • 2012.gadā par 18 %, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri balsotu par Eiropas Savienību. Tomēr visaugstākais šis rādītājs (47%) ir bijis 2005.gadā. Visdrošāk uz šo jautājumu atbildi aptaujātie respondenti zināja arī 2005.gadā : vismazāk - 24 % bija svārstīgie, attiecīgi 31 % - 2012.gadā un 40 % 2009.gadā.
 • Visu trīs gadu veiktajās aptaujās aptaujāto zināšanu līmenis par Eiropas Savienību ir līdzīgs - lielākā daļa aptaujāto to novērtējuši uz 5-6 ballēm. 2012.gadā palielinājies to respondentu skaits, kuri nav varējuši noteikt savu zināšanu līmeni par Eiropas Savienību – 14 % no aptaujātajiem.
 • Visbiežāk norādītais informācijas avots, kurā cilvēki gūst informāciju par Eiropas Savienību, visu gadu veiktajās aptaujās ir televīzija un prese.
 • Bibliotēka ir vispopulārākā iestāde, kur var iegūt informāciju par Eiropas Savienību.
 •  2012.gada veiktajā aptaujā respondenti norādījuši, ka visvairāk no Europe Direct informācijas centra Gulbenē organizētajiem pakalpojumiem vai pasākumiem ir saņemtas uzziņas un konsultācijas, tam seko izglītojoši semināri, kursi, nodarbības, kā arī izstādes.
 •  Aptaujas dalībnieki uzskata, ka Latvijas interesēm visvairāk atbilstu : 
  - ES atbalsts lauksaimniekiem; 
  - visu ierobežojumu, kas kavē godīgu konkurenci ES kopējā tirgū, atcelšana; 
  - ES reģionu attīstība ,kā arī izglītības un zinātnes attīstība.
 • EDIC veiktās aptaujas dalībnieki uzskata, ka Latvijā ES finansējuma izmantošanā galvenajām prioritātēm jābūt : 
  - infrastruktūras uzlabošana, 
  - Latvijas reģionu attīstība, 
  - atbalsts lauksaimniekiem.
 • Lai Latvija spētu izmantot Eiropas Savienībā dotās iespējas, respondenti uzskata, ka nepieciešams aktīvāk un plašāk jāinformē sabiedrība par dalības ES dotajām iespējām, aktīvāk jāiesaista sabiedrība ES procesos, kā arī jāuzlabo zināšanas un prasmes ES procesos iesaistītiem cilvēkiem.


Lasīt visu dokumentu šeit!