Pamatlīgumi

1. LISABONAS LĪGUMS
Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, divdesmit septiņu dalībvalstu pārstāvji Portugāles galvaspilsētā parakstīja 2007. gada 13. decembrī. Tas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, pēc tam, kad to bija ratificējušas visas dalībvalstis. 
Lisabonas līgumā iekļautajiem jauninājumiem pamatā ir divi mērķi. Pirmkārt, līgums padara ES institūcijas efektīvākas, caurskatāmākas un demokrātiskākas. Tas tiek panākts, ieviešot jaunu formulu kvalificētajam balsu vairākumam Eiropadomē un Padomē, palielinot Eiropas Parlamenta lomu ES likumdošanas izstrādē un lēmumu pieņemšanā, kā arī, sasaistot Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus ar Eiropas Komisijas prezidenta izvēli. Tāpat līgums dod iespēju ES pilsoņiem ierosināt ES tiesību aktu projektus, kā arī būtiski palielina nacionālo parlamentu lomu ES lēmumu pieņemšanas procesos.
Otrkārt, Lisabonas līgums dod instrumentus aktīvākai un vienotākai ES darbībai starptautiskajā arēnā. Tas tiek panākts, izveidojot divus jaunus amatus – Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropadomes priekšsēdētāju. Tāpat līgums izveido Eiropas Ārējās darbības dienestu, kas palīdzēs veidot vienotāku un aktīvāku ES balsi pasaulē.*
*Rokasgrāmata darbam ar Lisabonas līgumu. Kažoka I., Akule D., 2010.
Lisabonas līguma teksts

Noderīgas saites par Lisabonas līgumu:
Ārlietu ministrijas mājas lapā
Eiropas Savienības portālā
Eiropas Savienības Padomes mājas lapā
„Jūsu ceļvedis Lisabonas līgumā”

2. LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU (Māstrihtas līgums)
Līgums par Eiropas Savienību parakstīts 1992. gada 7. februārī un stājies spēkā 1993. gada 1. novembrī. Ar Māstrihtas līgumu Eiropas Ekonomikas Kopienu pārdēvēja par „Eiropas Kopienu”. Ar šo līgumu arī ieviesa jaunus sadarbības veidus starp dalībvalstu valdībām, piemēram, aizsardzības jomā un tieslietu un iekšlietu jomā. Pievienojot šo starpvaldību sadarbību esošajai „Kopienas” sistēmai, ar Māstrihtas Līgumu tika radīta jauna trīs „pīlāru” struktūra. 
Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija

3. LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU
Kā paredz Lisabonas līguma 2.pants, ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību tiek aizstāts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. 
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija