Labās prakses piemēri bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā

Eiropa aizņem tikai 2,6 % no mūsu planētas sauszemes teritorijas. Tomēr šajā samērā mazajā platībā ir vērojama pārsteidzoša un pasaulē nereti unikāla augu un dzīvnieku valsts, kā arī ainavu daudzveidība. Atšķirīgie klimatiskie apstākļi, topogrāfija un ģeoloģija ir svarīgākie bioloģisko daudzveidību veidojošie faktori.

Aizsargājot mūsu dabas vērtību mantojumu, varam nodrošināt to, lai augu un dzīvnieku valsts un ainavu daudzveidība tiktu saglabāta turpmākajām paaudzēm. Tomēr svarīga nav šī faktiskā vērtība vien, dabai ir būtiska loma arī saimnieciskajā dzīvē, un tā palīdz uzlabot mūsu dzīves kvalitāti.

Eiropas Savienība jau sen ir pasaules lielākais naudas devējs cīņā pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Kopš 2002. gada tā šīm mērķim ir piešķīrusi 9 miljardus EUR.
Eiropas Savienībā ir lielākais skaits aizsargāto dabas teritoriju pasaulē — 26 000, un tās aptver 20 % ES sauszemes teritorijas.
ES dalībvalstīm ir pieejams finansējums gan attiecībā uz aizsargājamām Natura 2000 teritorijām, gan arī citām bioloģiskajai daudzveidībai veltītām darbībām. Eiropas Komisija nodrošina finansējumu projektiem un iniciatīvām, kas sekmē tās politikas prioritāšu sasniegšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Vides ģenerāldirektorāts sniedz finansējumu caur divām dažādām programmām, LIFE fondu un Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammu ekoinovāciju veicināšanai, kā arī ar darbības dotācijām vides nevalstiskajām organizācijām (NVO).

Eiropas Savienības dalībvalstīs ir realizēti dažādi inovatīvi projekti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Arī Latvijā tādi ir, tomēr publiskajā telpā, medijos šī informācija, mūsuprāt, ir maz atspoguļota, kā arī sadrumstalota. Mūsu mērķis ir apkopot jaunākos labās prakses piemērus ES dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, un informāciju par šiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektiem ievietot Gulbenes, Madonas, Alūksnes ESIP mājas lapās, kā arī citos medijos.

Materiāls pieejams novadu bibliotēkās, kā arī skolu bibliotēkās  

Lasīt visu dokumentu šeit!