EK pieņēmusi ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu

Eiropas Komisija pieņēmusi ES Gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plānu — vienu no galvenajiem Eiropas zaļā kursa elementiem, kas ir arī šā gada galvenais temats. Tajā izklāstīts redzējums 2050. gadam — pasaule, kurā piesārņojums samazināts līdz līmenim, kas vairs nekaitē ne cilvēka veselībai, ne dabiskajām ekosistēmām, - un ceļvedis, kā to panākt. Plāns sasaista visas attiecīgās ES piesārņojuma apkarošanas un novēršanas rīcībpolitikas, īpašu uzsvaru liekot uz to, kā piesārņojuma problēmu risināt ar digitāliem līdzekļiem. Ir paredzēts izskatīt attiecīgos ES tiesību aktus, lai noskaidrotu, kādus aspektus ES tiesību akti vēl neaptver un kādos gadījumos šo juridisko saistību izpildei ir vajadzīga labāka īstenošana.

Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs: “Vides piesārņojums negatīvi ietekmē veselību, it sevišķi vismazāk aizsargāto un sociāli atstumtāko iedzīvotāju grupu veselību, un ir arī viens no galvenajiem biodaudzveidības izzušanas virzītājspēkiem. Tas, ka ES ir jāuzņemas vadošā loma globālajā cīņā pret piesārņojumu, šodien ir skaidrāks nekā jebkad agrāk. Ar Nulles piesārņojuma rīcības plānu mēs radīsim veselīgu dzīves vidi Eiropas iedzīvotājiem, veicināsim noturīgu atveseļošanu un sekmēsim pāreju uz tīru, klimatneitrālu aprites ekonomiku.”

Lai ES virzītu uz 2050. gada mērķi panākt veselīgu planētu veseliem cilvēkiem, rīcības plānā ir noteikti svarīgi 2030. gada mērķrādītāji piesārņojuma samazināšanai tā rašanās vietā (samazinājums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju), proti:

  • uzlabot gaisa kvalitāti tā, lai par 55 % samazinātu to priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu, ko izraisa gaisa piesārņojums;
  • uzlabot ūdens kvalitāti, par 50 % samazinot atkritumu un plastmasas drazas daudzumu jūrā, bet par 30 % — mikroplastmasas daudzumu, kas nonāk vidē;
  • uzlabot augsnes kvalitāti, par 50 % samazinot barības vielu zudumus un ķīmisko pesticīdu izmantojumu;
  • panākt, ka par 25 % sarūk to ES ekosistēmu daudzums, kurās gaisa piesārņojums apdraud biodaudzveidību;
  • panākt, ka par 30 % mazāk cilvēku pastāvīgi traucē transporta troksnis;
  • ievērojami samazināt atkritumu rašanos, par 50 % — sadzīves atkritumu atliku daudzumu.

Plašāk un detalizētāk par piedāvāto plānu šeit: https://bit.ly/3uIy86z