Programma "Radošā Eiropa” – vairāk nekā 2 miljardi eiro kultūras un radošo nozaru atveseļošanas, noturības un daudzveidības atbalstam

Tapuši pirmie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar jauno programmu. Šie uzaicinājumi būs pieejami visām organizācijām, kas darbojas attiecīgajās kultūras un radošajās nozarēs. Programmas kopējais budžets 2,4 miljardu eiro apmērā septiņu gadu laikā ir palielinājies par 63 % salīdzinājumā ar iepriekšējo budžetu. Programmas “Radošā Eiropa” mērķis ir arī palielināt kultūras nozaru konkurētspēju, vienlaikus atbalstot to centienus kļūt zaļākai, digitālākai un iekļaujošākai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kultūras un radošo nozaru noturības un atveseļošanas stiprināšanai, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela sacīja: “Vairāk nekā 8 miljoni cilvēku visā ES strādā kultūras nozarē. Kultūrai nav robežu un valstspiederības. Māksla ir logs uz pasauli un tas palīdz būvēt tiltus starp mums. Laikā, kad muzeji, kinoteātri, kultūras mantojuma objekti, teātri atsāk darbību, vēlos atkārtoti uzsvērt Komisijas atbalstu kultūras un radošajām nozarēm. Ar palielināto budžetu programma “Radošā Eiropa” centīsies stiprināt nozaru atveseļošanu, vienlaikus veicinot plašo daudzveidību un radošumu, ko tās mums piedāvā.”

2021. gadā programmā “Radošā Eiropa” ir noteikti kopīgi mērķi kultūras un radošajām nozarēm. Tajā lielāks uzsvars likts uz Eiropas darbu starptautisku radīšanu, globālu apriti un popularizēšanu, inovāciju dažādās nozarēs un atvieglotu piekļuvi finansējumam, izmantojot augstākas ES līdzfinansējuma likmes. Izstrādājot un īstenojot savas darbības, visās finansētajās darbībās un projektos būtu jāievēro dzimumu līdztiesība un ES saistības vides jomā.

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogramma “MEDIA” atbalsta starptautiski pievilcīgu filmu un audiovizuālo darbu izstrādi un izplatīšanu Eiropā un ārpus tās. Tā palīdz attīstīt talantus un pārvalda mērķtiecīgas darbības plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes, plurālisma un brīvības uzlabošanai. Programma turpinās veicināt Eiropas kultūras un valodu daudzveidību.

Programmas “Radošā Eiropa” darbības ietver:

  • literāro darbu tulkošanas atbalsta shēmu un izdevējdarbības partnerību veidošanu;
  • ES balvas literatūras, mūzikas, arhitektūras un kultūras mantojuma jomā, kā arī iniciatīvas “Eiropas kultūras galvaspilsētas” un “Eiropas mantojuma zīme”;
  • Eiropas audiovizuālo darbu pieejamības un pamanāmības stiprināšanu dažādās platformās un pāri robežām;
  • “Radošās inovācijas laboratoriju” nolūkā veicināt inovatīvas pieejas satura radīšanai, izplatīšanai un popularizēšanai dažādās nozarēs;
  • plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes, plurālisma un brīvības kā Eiropas vērtību veicināšanu.

Plašāka informācija: https://bit.ly/3bPV6l1