Par atbalstu

Par ES sniegto atbalstu no kara Ukrainā bēgošajiem cilvēkiem un tos uzņemošajām valstīm

 

Komisija izklāsta, kādu atbalstu ES sniedz, lai palīdzētu no kara Ukrainā bēgošajiem cilvēkiem, kā arī ES valstīm, kuras viņus uzņem. Sakarā ar neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā Eiropa solidāri palīdz cilvēkiem un sniedz viņiem tiešu humāno palīdzību, ārkārtas civilās aizsardzības palīdzību, atbalstu pie robežas, kā arī piešķir skaidru juridisko statusu, kas no kara bēgošajiem ļauj saņemt tūlītēju aizsardzību Eiropas Savienībā.

Pieejamā palīdzība ietver:

  • Humānā palīdzība. Kā paziņojusi Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, vismaz 500 miljoni EUR no ES budžeta tiek novirzīti kara traģisko humanitāro seku mazināšanai gan Ukrainā, gan ārpus tās. No šīs summas 90 miljoni EUR jau tiek piešķirti humānajai palīdzībai – no tiem 85 miljoni EUR Ukrainai un 5 miljoni EUR Moldovai, – lai nodrošinātu pārtiku, kā arī ūdeni, veselības aprūpi, pajumti un palīdzētu apmierināt visneaizsargātāko personu pamatvajadzības. Reaģējot uz ārkārtas situāciju, ES civilās aizsardzības mehānisms tika aktivizēts nepieredzēti plašā mērogā un saskaņā ar šo mehānismu jau ir nodrošināti miljoniem priekšmetu, tai skaitā transportlīdzekļi, medicīniskie komplekti, teltis, segas un guļammaisi, personām Ukrainā, kurām tie bija nepieciešami. Palīdzība tiek sniegta arī Ukrainas kaimiņvalstīm Moldovai, Polijai un Slovākijai, lai atbalstītu visus cilvēkus, kuri bēg no kara.
  • Atbalsts robežu pārvaldībai. Komisija ir izdevusi operatīvās vadlīnijas, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstu robežsargiem efektīvi pārvaldīt ieceļotāju plūsmas pie robežām ar Ukrainu un samazināt gaidīšanas laiku, kā arī vienlaikus saglabāt augstu drošības līmeni. ES aģentūras dalībvalstu atbalstam nodrošina arī papildu darbiniekus un speciālās zināšanas, piemēram, uz ES un Ukrainas un uz Moldovas un Ukrainas robežas ir izvietoti 49 Frontex darbinieki, turklāt 162 šīs aģentūras darbinieki ir izvietoti Rumānijā. Moldova saņems arī papildu 15 miljonus EUR, lai palīdzētu tai pārvaldīt situāciju.
  • Aizsardzība tiem, kas bēg, un atbalsts uzņemšanas spējai. ES rekordīsā laikā vienprātīgi vienojās aktivizēt Pagaidu aizsardzības direktīvu, lai nodrošinātu skaidrību un drošību grūtībās nonākušiem cilvēkiem, piedāvājot labklājības atbalstu, piekļuvi darba tirgum un izglītībai. Šīs pieejas pamatā ir solidaritāte dalībvalstu starpā. Komisija koordinēs “Solidaritātes platformu”, kurā dalībvalstis varēs apmainīties ar informāciju par uzņemšanas spējām. Turklāt dalībvalstis atbilstīgu uzņemšanas centru un efektīvu patvēruma procedūru nodrošināšanai varēs saņemt ievērojamus papildu resursus no iekšlietu fondiem 2021.–2027. gadam. Komisija arī ierosina pagarināt īstenošanas periodu attiecībā uz līdzekļiem, kas dalībvalstīm pieejami no iekšlietu fondiem 2014.–2020. gadam. Tādējādi tiktu nodrošināts papildu atbalsts aptuveni 420 miljonu EUR apmērā. Komisija tīmekļa vietnē Europa publicēs informāciju, lai palīdzētu iedzīvotājiem un privātajam sektoram nodrošināt, ka viņu nodrošinātais atbalsts no kara bēgošajiem var tikt sniegts ar uzticamu organizāciju starpniecību un atbilst vajadzībām.
  • Kohēzijas politikas rīcība bēgļu atbalstam Eiropā. Komisija arī pieņem tiesību akta priekšlikumu “Kohēzijas rīcība bēgļu atbalstam Eiropā” (CARE). Tas nodrošinās papildu elastību, lai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) finansētu dažādus pasākumus, ar ko atbalsta cilvēkus, kuri bēg no Ukrainas. Piemēram, šos kohēzijas fondus var izmantot investīcijām izglītībā, nodarbinātībā, mājokļos, veselības un bērnu aprūpes pakalpojumos un EAFVP gadījumā — pamata materiālās palīdzības, piemēram, pārtikas un apģērbu, nodrošināšanai. Lai turpinātu atbalstīt dalībvalstis, līdzfinansējuma likme 100 % apmērā, kas izņēmuma kārtā tika piemērota, reaģējot uz pandēmiju, tiks piemērota vēl vienu gadu. Turklāt no iniciatīvas Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU) 2022. gada līdzekļiem jau ir pieejami aptuveni 10 miljardi EUR, kurus arī var izmantot, lai finansētu darbības to personu atbalstam, kuras bēg no Ukrainas.

Plašāka informācija, noderīgas saites u.c.: Ukraina: ES pastiprina solidaritāti ar cilvēkiem, kuri bēg no kara (europa.eu)