Komisija izklāsta virkni pasākumu, kā kultūras mantojumu saglabāt politiskajā dienaskārtībā

Eiropas Kultūras mantojuma gadā vairāk nekā 6,2 miljoni cilvēku piedalījās vairāk nekā 11 700 pasākumos 37 valstīs. Lai nodrošinātu, ka šim Eiropas gadam ir paliekoša ietekme pēc 2018. gada, Komisija šodien iepazīstināja ar 60 pasākumiem, kuri saistīti ar kultūras mantojuma popularizēšanu un aizsardzību ilgākā termiņā.

Programmas pasākumi iedalīti piecās tematiskajās jomās. Šie pasākumi tiks īstenoti nākamajos divos gados, to vidū šādi:

 

1) Kultūras mantojums iekļaujošai Eiropai: līdzdalība un piekļuve visiem

Eiropas Komisija 2019. gadā sāks īstenot projektu # WeareEuropeForCulture. Ar to tiks finansētas sabiedriskās vietās uzslietas īslaicīgas izstādes, kurās uzsvars tiks likts uz personiskiem stāstiem un priekšmetiem, kas saistīti ar kultūras mantojumu. Šādu izstāžu mērķis ir uzrunāt cilvēkus, kuri parasti ir mazākā saskarē ar kultūras mantojumu;

2) Kultūras mantojums ilgtspējīgai Eiropai: viedi risinājumi saliedētai un ilgtspējīgai nākotnei

“Eiropas vieda tūrisma galvaspilsēta” ir jauna ES iniciatīva, kas izceļ novatorisku un viedu tūrismu Eiropas pilsētās. 2019. gadā šis goda nosaukums būs Helsinkiem un Lionai. Šī balva ir iecerēta kā platforma Eiropas pilsētu sadarbībai, kas tās mudinās dalīties veiksmes stāstos;

3) Kultūras mantojums izturētspējīgai Eiropai: apdraudētā mantojuma saglabāšana

No 2019. gada iRESIST+ projekta ietvaros Komisijas Kopīgais pētniecības centrs izstrādās jaunu pieeju vēsturisko ēku modernizācijai. Mērķis ir palielināt šo ēku izturību pret zemestrīcēm un uzlabot ēku energoefektivitāti;

4) Kultūras mantojums novatoriskai Eiropai: zināšanu un pētniecības mobilizēšana

ES turpinās atbalstīt specializētu prasmju un kompetenču attīstīšanu un uzlabot zināšanu pārvaldību un zināšanu nodošanu kultūras mantojuma jomā, tai skaitā izmantojot programmu Erasmus+. Mērķis ir apzināt prasmes, kuras nākotnē varētu zust, apkopot statistikas datus, definēt profesiju profilus un izstrādāt sistēmas, kas palielinātu informētību par profesijām kultūras mantojuma jomā un piesaistītu jauniešus šo profesiju apguvei;

5) Kultūras mantojums spēcīgākām globālām partnerībām: starptautiskās sadarbības stiprināšana

Saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ES veido starptautisku tīklu kultūras mantojuma inovācijām un diplomātijai. Izmantojot apmācību, ES dalīsies savās zināšanās par kultūras mantojuma aizsardzību un tādējādi palīdzēs trešām valstīm šajā jomā un veicinās dažādām pasaules daļām pielāgotu inovatīvu risinājumu radīšanu (ES kaimiņattiecību valstīs, Latīņamerikā, Āfrikā, Āzijā).

Jauna lietotne kultūras vietu iepazīšanai

6. un 7. decembrī konferencē #EuropeForCulture Komisija iepazīstinās arī ar savu jauno mobilo lietotni “Kultūras dārgumi” [Cultural Gems] un pasniegs īpašu e-mērķsadarbības balvu kultūras mantojuma jomā. Balvas ieguvēji ir projekti Monumental Europe un MATH 3.0 Amazing Trip through History, kas ar starpkultūru sadarbības projektu starpniecību ir devuši iespēju dalībniekiem iepazīt Eiropas kultūras mantojumu.

“Kultūras dārgumi” ir pilsētu vietējiem iedzīvotājiem paredzēta platforma, kurā aplūkojami mazpazīstami kultūras objekti un kurā gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji var iepazīt kultūras un radošās vietas, kas neietilpst tradicionālo apskates objektu sarakstā. Tā piedāvā viegli lietojamu interaktīvu karti, kurā galvenā uzmanība pievērsta kultūrai un radošumam, gādājot arī par spēles elementiem, lai iesaistītu lietotājus. Šī lietotne ir radusies Komisijas 2017. gadā uzsāktā “Kultūras un radošo pilsētu apskata” ietvaros. Apskatā tiek salīdzināts un novērtēts 168 pilsētu sniegums 30 Eiropas valstīs, un par pamatu tiek izmantoti gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie dati. Gan apskatu, gan mobilo lietotni ir izstrādājis Komisijas iekšējais zinātniskais dienests, Kopīgais pētniecības centrs, lai palīdzētu vietējiem politikas veidotajiem izmantot kultūru inovācijas, darbvietu izveides un sociālās kohēzijas labā.