Klajā nācis Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

Eiropas Komisija nākusi klajā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu. Vēža uzveikšanas plānā ir izklāstīta jauna ES pieeja vēža profilaksei, ārstēšanai un vēža slimnieku aprūpei – ar jaunām tehnoloģijām, pētniecību un inovāciju kā sākumpunktu. Tā pievērsīsies visiem slimības pārvaldības posmiem – no profilakses līdz pārslimojušo dzīves kvalitātei, galveno uzmanību pievēršot darbībām, kurās ES var dot vislielāko pievienoto vērtību. Eiropas Vēža uzveikšanas plānu atbalstīs pasākumi, kas aptvers dažādas politikas jomas no nodarbinātības, izglītības, sociālās politikas un līdztiesības līdz tirgvedībai, lauksaimniecībai, enerģētikai, videi un klimatam, transportam, kohēzijas politikai un nodokļiem.

Vēža uzveikšanas plāns strukturēts četrās galvenajās darbības jomās, un tajā ir 10 pamatiniciatīvas un vairākas atbalstes darbības. Plāns tiks īstenots, izmantojot visus Komisijas finansēšanas instrumentus, no kuriem 4 miljardi € paredzēti vēža apkarošanas pasākumiem, cita starpā no programmām “ES – veselībai”, “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa”.

Mārcis Leja, Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes eksperts, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Zinātnes daļas vadītājs: “Eiropas Vēža plāns un Eiropas Komisijas Vēža misijas padomes rekomendācijas ir cieši saskaņotas, tādējādi parādot to, ka gan klīniskā aprūpe onkoloģijā, gan pētniecība Eiropas un katras Eiropas dalībvalsts ietvarā ir neatraujami saistāmas un prioritāras. Būtisks akcents abos dokumentos attiecināts uz vienlīdzību, turklāt visplašākajā nozīmē: nevienlīdzības mazināšanai starp Eiropas dalībvalstīm, katras dalībvalsts iekšienē, turklāt – visās jomās – profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai ārstiem un pētniekiem Eiropā.

Viens no svarīgajiem veicamajiem darbiem, kas realizējams līdz 2025. gadam ir funkcionāla visaptverošu vēža centru tīkla izveide visā Eiropā, kas nosaka arī nepieciešamību katrā ES dalībvalstī izveidot šādu centru. Vismaz 90% no valsts iedzīvotājiem jābūt piekļuvei šāda centra sniegtajiem pakalpojumiem. Augsta līmeņa prasības Vēža plānā noteiktas arī kvalitatīvai vēža skrīninga nodrošināšanai un onkoloģijas jomas digitalizācijai.”

Paziņojums medijiem (ar virkni noderīgām saitēm uz dažādiem veselības politikas dokumentiem, faktu lapām u.c.): https://ej.uz/pazinojumsVezaPlans

Vēža uzveikšanas plāns (pagaidām angļu valodā): https://ej.uz/ESVezaPlans