ES Padomes prezidentvalsts - Austrija

ES Padomes prezidentvalsts Austrija – 2018. gada 1. jūlijs – 31. decembris

Prezidentvalsts Austrijas prioritāšu vadmotīvs ir šāds: "Eiropa, kas aizsargā".
Prezidentvalsts programmā īpaša uzmanība ir pievērsta patvēruma un migrācijas jautājumiem, ārējo robežu aizsardzībai, radikalizācijas, terorisma un organizētās noziedzības apkarošanai, digitālajai drošībai un Eiropas vērtību aizsardzībai.

Kopš 1995. gadā Austrija pievienojās ES, šī ir trešā reize – pēc 1998. un 2006. gada –, kad tā ir ES Padomes prezidentvalsts.

Prezidentvalsts uzdevumi.

Prezidentvalsts atbild par Padomes darba turpināšanu ES likumdošanas jomā, nodrošinot ES darba programmas nepārtrauktību, kārtību likumdošanas procesā un sadarbību dalībvalstu starpā. Lai to panāktu, prezidentvalstij ir jārīkojas kā godīgam un neitrālam starpniekam.

Prezidentvalstij ir divi galvenie uzdevumi:
1. Plānot un vadīt Padomes un tās darba sagatavošanas struktūru sanāksmes.

Prezidentvalsts vada Padomes sanāksmes dažādos sastāvos (izņemot Ārlietu padomi) un Padomes sagatavošanas struktūru sanāksmes, starp kurām ir tādas pastāvīgas komitejas kā Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) un darba grupas, kā arī komitejas, kas izskata ļoti specifiskus jautājumus.

Prezidentvalsts nodrošina to, lai apspriedes notiktu paredzētajā kārtībā un lai Padomes reglaments un darba metodes tiktu pareizi piemērotas.

Tā arī organizē dažādas oficiālas un neoficiālas sanāksmes Briselē un valstī, kura saskaņā ar rotāciju ir prezidentvalsts.

2. Pārstāvēt Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm.
Prezidentvalsts pārstāv Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm, īpaši ar Komisiju un Eiropas Parlamentu. Tās uzdevums ir mēģināt un panākt vienošanos par leģislatīviem dokumentiem, izmantojot trialogus, neoficiālas sarunu sanāksmes un Samierināšanas komitejas sanāksmes.

Prezidentvalsts savu darbu cieši koordinē ar Eiropadomes priekšsēdētāju, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Tā atbalsta viņu darbu un dažkārt var tikt lūgta pildīt konkrētus pienākumus Augstā pārstāvja vārdā, piemēram, pārstāvēt Ārlietu padomi Eiropas Parlamentā vai vadīt Ārlietu padomes sanāksmes, kad tiek izskatīti ar kopējo tirdzniecības politiku saistīti jautājumi

Prezidentvalsts Austrijas tīmekļa vietne :
https://www.eu2018.at/