Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas 3 miljonu eiro atbalsta mehānismu.

Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas 3 miljonu eiro atbalsta mehānismu mazajiem lauksaimniekiem, kurus ietekmējusi koronavīrusa pandēmija.

Mehānisms apstiprināts saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu regulējumu. Valsts atbalsts no šī mehānisma tiks piešķirts tiešu dotāciju veidā.

Šis atbalsts būs pieejams mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, kas darbojas primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā. Mehānisma mērķis ir saglabāt mazo lauksaimnieku nozares dzīvotspēju un uzturēt stabilus ienākumus lauku saimniecībām pandēmijas laikā un pēc tās. Paredzams, ka atbalstu saņems aptuveni 14 000 saņēmēju. 
Eiropas Komisija secinājusi, ka mehānisms atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem: 

1) atbalsts nepārsniegs 225 000 eiro katram uzņēmumam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu; un 

2) tas darbosies līdz 2021. gada 31. decembrim.

Eiropas Komisija secinājusi, ka pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts tautsaimniecībā atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Eiropas Komisija apstiprināja mehānisma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.
Vairāk : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001