“Brexit”: Eiropas Komisija saņem pilnvarojumu sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par pārejas pasākumiem

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Vispārējo lietu padomes (50. pants) pieņemto lēmumu ļaut sākt sarunas par iespējamiem pārejas pasākumiem pēc Apvienotās Karalistes sakārtotas izstāšanās no Eiropas Savienības.

Tajās noteikts, ka:

•nav pieļaujama selektīva pieeja: Apvienotā Karaliste turpinās piedalīties muitas savienībā un vienotajā tirgū (ar visām četrām pamatbrīvībām). Savienības acquis attiecībā uz Apvienoto Karalisti un Apvienotajā Karalistē tiks piemērots pilnā apmērā, it kā tā būtu dalībvalstīs. Rezultātā Apvienotajai Karalistei joprojām būtu jāievēro saistības, kas izriet no nolīgumiem ar trešām valstīm. Visas izmaiņas, kas šajā laikā veiktas acquis, būtu automātiski jāpiemēro arī attiecībā uz Apvienoto Karalisti;

•tiks piemēroti visi esošie Savienības regulatīvie, budžeta, uzraudzības, tiesu un izpildes instrumenti un struktūras, tostarp Eiropas Savienības Tiesas kompetence;

•Apvienotā Karaliste būs trešā valsts, sākot no 2019. gada 30. marta. Attiecīgi tā vairs nebūs pārstāvēta Savienības iestādēs, aģentūrās, struktūrās un birojos;

•pārejas periodam ir jābūt skaidri definētam un precīzi ierobežotam laikā. Tas nedrīkstētu pārsniegt 2020. gada 31. decembri. Līdz ar to noteikumi par pilsoņu tiesībām Izstāšanās līgumā būtu jāpiemēro pēc pārejas perioda beigām.

Turpmākā rīcība

Komisija drīzumā publicēs Izstāšanās līguma juridiskā teksta projektu, kurā ir ietverti pārejas pasākumi. Vispārējs 50. panta līgums būs jānoslēdz Padomei (50. pants), Eiropas Parlamentam un Apvienotajai Karalistei saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

Konteksts

Eiropas Komisija 2017. gada 8. decembrī ierosināja Eiropadomei (50. pants) secināt, ka 50. panta sarunu ar Apvienoto Karalisti pirmajā posmā ir panākts pietiekams progress. ES-27 dalībvalstu valstu un valdību vadītāji 15. decembrī apstiprināja, ka ir panākts pietiekams progress attiecībā uz pilsoņu tiesībām, Īriju un finanšu norēķinu, un pieņēma nostādnes sarunu otrā posma sākšanai. Tas atbilst arī Eiropas Parlamenta 13. decembra rezolūcijai, ar ko apstiprina, ka ir panākts pietiekams progress. 20. decembrī Eiropas Komisija nosūtīja Padomei (50. pants) ieteikumu sākt diskusijas par Apvienotās Karalistes sakārtotas izstāšanās no Eiropas Savienības nākamo posmu.