Globālā bibliotēka

No 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.maijam Gulbenes novadā tiek īstenots projekts “Globālie mērķi vietējā kopienā”, tā uzdevums ir veicināt izpratni par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem un mērķiem globālā kontekstā.

Projektā ir iesaistījušās 3 novada izglītības iestādes – Gulbenes 3.PII “Auseklītis”, Gulbenes sākumskola un Lizuma vidusskola, kā arī Gulbenes novada bibliotēka un Rankas jauniešu iniciatīvu centrs “B.u.M.s.”, sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība” veidojot globālās izglītības metodiskos materiālus visiem izglītojamo vecumposmiem. Tāpat projekta rezultātā sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļu izveidota ceļojošā izstāde par globālās ilgtspējas mērķiem, kā arī Globālās izglītības resursu centrs Gulbenes novada bibliotēkā.

Projektu līdzfinansē programma Globālās izglītības tīkls Eiropā – GENE. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

Globālās izglītības metodiskais materiāls – uzdevumu krājums par globālo izglītību.

KAS IR GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA?

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
Global Citizenship Education in Europe: A Comparative Study on Education Policies across 10 EU Countries, 2017. 


http://www.globalschools.education/Activities/Research

Six Steps to Global Citizenship: A Guide for Youth Workers, Youth Leaders and Trainers, 2017.

https://www.globalab.org/copy-of-six-steps-to-global-citizen

You are part of this world, be part of its future: Global education manual, 2015. https://issuu.com/andreea_loredana/docs/global_education_manual_small
Global Education Guidelines - a Handbook for Educators to Understand and Implement Global Education, 2010. https://developmenteducation.ie/resource/global-education-guidelines-a-handbook-for-educators-to-understand-and-implement-global-education/
GLOBAL EDUCATION MONITORING REPORT ON EDUCATION AND MIGRATION (2019) https://en.unesco.org/gem-report/report/2019/migration
Globālā skolotāja rokasgrāmata (2015). R.: Humana People to People in Latvia. http://www.creativeideas.lv/f/Globl_skolotja_rokasgrmata.pdf

MATERIĀLI SKOLĀM

Pirmsskola  
Cimdu Dukša un ZeķuZaķa neparastais ceļojums (grāmata)  https://hppinlatvia.files.wordpress.com/2011/12/cimduduksis_zekuzakis.pdf
Līdzdalības piedzīvojums: Rokasgrāmata sākumskolas skolotājiem. (2017). Latvijas Bērnu Labklājības tīkls. http://www.bernulabklajiba.lv/projekti/bernu-iesaistes-programma/
Matiass un Amadū: Metodiskais līdzeklis par Eiropas Savienības sadarbības politiku attīstības jomā. (2007). Luksemburga: ES Publikāciju birojs. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7cf3becd-442c-498e-9e34-f13490d83842/language-lv
No meža līdz papīram: Mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai. (2017). Rēzekne. http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_No_meza_lidz_papiram21.02.2018..pdf
Raibā tomātu pasaule: Mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai. (2017). Rēzekne. http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_Raiba_tomatu_pasaule21.02.2018..pdf
Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus, Наручные куклы рассказывают: Рассказывают дети Африки. R.: Humana People to People in Latvia. https://hppinlatvia.files.wordpress.com/2011/12/rokas-lelles-stc481sta1.pdf
Vannas pīlīte, kurp tu peldi? Mācību līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai. (2017). Rēzekne. http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/03/Gramata_Vannas_pilite_kurp_tu_peldi21.02.2018.pdf
Pamatskola  
Līdzdalības piedzīvojums: Rokasgrāmata sākumskolas skolotājiem. (2017). Latvijas Bērnu Labklājības tīkls. http://www.bernulabklajiba.lv/projekti/bernu-iesaistes-programma/
Darāmo lietu saraksts planētai http://www.skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/daramo-lietu-saraksts-planetai/
Matiass un Amadū. Metodiskais līdzeklis par Eiropas Savienības sadarbības politiku attīstības jomā. (2007). Luksemburga: ES Publikāciju birojs. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05313c8f-0b27-4206-a3be-e71de95ab9d6
Idejas skolu aktivitātēm http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-resursi/idejas-skolu-aktivitatem/
  Globālā skolotāja rokasgrāmata (2015). R.: Humana People to People in Latvia.
Vidusskola  
Ne tikai skaitļi: Rokasgrāmata skolotājiem par migrāciju un patvērumu Eiropā. (2012). Beļģija: IOM/ANO Augstais Komisārs bēgļu lietās.

https://www.unhcr.org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-LV.pdf

Vadlīnijas attīstības/globālajā izglītībā. (2010). R.: IAC. http://www.globalaizglitiba.lv/assets/Uploads/Globala-izglitiba/vadlinijaspdf.pdf
Idejas skolu aktivitātēm http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/materiali-un-resursi/idejas-skolu-aktivitatem/
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ МИР учебный материал факультативных курсов гимназии. (2015). НПО Mondo. http://www.globalaizglitiba.lv/assets/GlobalaIzglitiba/materiali/Globalizjo-pasaule-Mondo-rus.pdf

DOKUMENTĀLĀS FILMAS

Filma In Transition 2.0: a story of resilience and hope in extraordinary times, pieejama ar titriem LV https://www.youtube.com/watch?v=FFQFBmq7X84&feature=youtu.be
Dokumentālā filma “Patiesā cena” https://truecostmovie.com/watch/the-true-cost
Dokumentālā filma Happy (2011)  https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALvV3zcaovNkzZg&cid=6C1989A9C809F180&id=6C1989A9C809F180%21105379&parId=6C1989A9C809F180%21105767&o=OneUp
Māla bērni. Woodpecker Pictures.  http://woodpeckerpictures.lv/#mala-berni

VIDEI UN KLIMATAM DRAUDZĪGU PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA

Videi draudzīgu pasākumu organizēšana (rokasgrāmata) http://www.homoecos.lv/wp-content/uploads/2017/11/VideiDraudziguPasakumuOrganizesana-Rokasgramata.pdf
Klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana http://www.homoecos.lv/wp-content/uploads/2017/10/WEB-Decarbonize-Our-Future-Vadlinijas-LV.pdf

PAŠVALDĪBĀM, VIETĒJĀM KOPIENĀM

Ceļvedis pašvaldībām bezatkritumu sabiedrības veidošanā, 2018

http://www.homoecos.lv/wp-content/uploads/2018/05/Celvedis-pasvaldibam-bezatkritumu-sabiedribas-veidosana.pdf

Zaļās norādes birojam, 2017 http://www.homoecos.lv/kratuve/izglitojosie-materiali/zalas-norades-birojam/

ORGANIZĀCIJAS

Zaļā brīvība http://www.zalabriviba.lv/
LAPAS (Latvijas platforma attīstības sadarbībai) http://lapas.lv/
HOMO ECOS http://www.homoecos.lv/
MONDO (Igaunija) https://mondo.org.ee/
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE http://www.humana.org/

GRĀMATAS, PERIODISKIE IZDEVUMI PAR GLOBĀLO IZGLĪTĪBU

Attīstība izpaužas cilvēkos: 2015. gads bija veltīts viņu stāstiem. (2016). Luksemburga: ES Publikāciju birojs.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6ab8f7c-06ba-11e6-b713-01aa75ed71a1/language-lv

Ilgtspējīgas attīstības mērķi: es, kopiena, valsts un pasaule: Informatīvs un metodisks materiāls (2017). R: LAPAS http://lapas.lv/wp-content/uploads/2018/01/Metodiskais-materi%C4%81ls_IAM.pdf
Kā radīt mieru sevī un sev apkārt: Miera apļi Latvijā 2015.gadā.  Круги Мира в Латвии, 2015 год: Как укрепить мир внутри и вокруг себя? (2015). R.: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. http://www.lcca.lv/files/miera_apli_latvija_2015.pdf
Globālā skolotāja rokasgrāmata (2015). R.: Humana People to People in Latvia. http://www.creativeideas.lv/f/Globl_skolotja_rokasgrmata.pdf
Kļaviņš, M., Zaļoksnis, J. (red.) (2016). Klimats un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. https://issuu.com/janisbrizga/docs/klimats-gr__mata/7
Klimats un ilgtspējīga attīstība (2016) http://www.zalabriviba.lv/klimats/klimats-un-ilgtspejiga-attistiba/
8 SOĻI, KO ES VARU DARĪT KLIMATA LABĀ http://zalabriviba.lv/wp-content/uploads/brosura_a6.pdf
Ilgtspējīgas attīstības mērķi: es, pasaule, valsts, kopiena http://lapas.lv/wp-content/uploads/2018/01/Metodiskais-materi%C4%81ls_IAM.pdf
Izdevums Attīstības Sadarbības Vēstis, 5 numuri, izdevējs “Zaļā brīvība”

http://www.zalabriviba.lv/jaunumi/izdevuma-attistibas-sadarbibas-vestis-piektais-numurs-drosiba-un-attistiba/