Bērzu sākumskola

Skola dibināta 1993.gadā kā sākumskola. Tomēr tās sākums meklējams jau pilsētas 1.bērnudārzā, kas skaitījās skolas filiāle. Skola tad saucās - Gulbenes nepilnā pamatskola. Atbalstot bērnu un viņu vecāku vēlmes, ar 1995.gadu tā pārtapa par sešgadīgo skolu. Ar 1997.gada augustu skolas nosaukums ir Gulbenes Bērzu pamatskola.

Gulbenes Bērzu sākumskola piedāvā pamatizglītības pirmā posma 1. - 6.klase (programmas kods 11011111) programmas īstenošanu. Skolēni sekmīgi startē rajona, novada un valsts mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, dažādos konkursos un skatēs. Skolā regulāri notiek mācību priekšmetu nedēļas, zīmējumu, rokdarbu izstādes, viktorīnas, turnīri.

Bērzu pamatskola ir 2000. un 2001.gada Draudzīgā aicinājuma "Lielās pūces" ieguvēji un 2002.gada "Mazās pūces " īpašnieki. Iegūti labi rezultāti valsts atklātajā matemātikas olimpiādē. Pieci skolēni kļuvuši par laureātiem.

Skolā darbojas vairāki interešu pulciņi: 1.-4.klašu koris, dziesmu ansambļi, teātra pulciņš, deju kopa "Sienāži" un "Dzirkstelīte" un deju grupa "Dinamika", sporta un sarīkojumu deju klubs "Elegance", Tautas bumba, rīta vingrošana, mājturības pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, datorzinību pulciņš, jauno ceļu satiksmes dal'bnieku pulciņš 

Gadu no gada tiek labiekārtotas telpas, ieguldīts liels darbs sporta bāzes uzlabošanā, sporta nodarbības notiek jaunajā sporta zālē.

Darbīga ir skolas padome, kurā darbojas jauni un aktīvi cilvēki.

Par tradīciju kļuvušas Zinību diena, Rudens pārgājiens, 1.klašu svinības, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena, Ziemassvētku baltais koncerts, Mākslas dienas, Deju iela, Popiela, 6.klašu atvadas no skolas.

2002.gada novembrī ar Gulbenes rajona padomes Atzinības rakstiem apbalvotas skolotājas Ārija Mičule un Velga Kočāne, ar pilsētas Atzinības rakstu direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Dzintars Skudrulis.

Direktore - Vija Čakare

Direktores vietnieki: mācību darbā - Palmīra Gailīte, audzināšanas un ārpusstundu darbā - Ilze Petrovska, saimnieciskajā darbā - Dzintars Skudrulis. Bibliotēku vada Dace Kļava.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.

Skat.: http://www.gulbenesdome.lv/lat/izglitiba/vispareja_izglitiba/?doc=279