Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes vidusskola

Skola dibināta
1944.gada 17.oktobrī
Adrese
Gulbene, Skolas iela 12
Telefons, fakss
4473278
E-pasts aimed@lanet.lv
Mājas lapa http://www.gulbene.lv/izglitiba/gvsk/
http://www.liis.lv/gv/skola.htm
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā mācās 555 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. Skolā strādā 50 pedagogi

   Skolā var apgūt 3 izglītības programmas:
   Pamatizglītības programmu, programmas kods 21011111, (1. - 4.klasēs notiek pagarinātās grupas nodarbības, skolēniem tiek dotas iespējas sevi pilnveidot dažādās sporta un interešu izglītības programmās, apgūt datorlietotāja prasmes),
   Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011, (programmā ietverti vidusskolas mācību priekšmeti, tajā skaitā matemātika, fizika, ķīmija un bioloģija, lietišķā informātika, angļu valoda, vēsture, kas dod iespējas iestāties visu augstāko mācību iestāžu piedāvātajās programmās),
   Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma ar specializāciju komerczinībās, programmas kods 31014011 (programmā paredzētie fizikas, ķīmijas un bioloģijas priekšmeti apvienoti dabas zinību kursā, paplašinātā apjomā skolēni apgūst lietišķo informātiku, angļu valodu, biznesa ekonomiskos pamatus, psiholoģiju, grāmatvedību un tirgzinības, kas dod iespējas labāk sagatavoties tālākajām studijām gan biznesa vai ekonomikas augstskolās, gan citās augstākajās mācību iestādēs. 12.klasē ir iespējams iegūt bilancspējīga grāmatveža kvalifikāciju).

Skolas ēka Skolas ielā 12   2003./04.m.g. skolā darbojās sekojoši interešu izglītības kolektīvi:
   • divi teātra kolektīvi,
   • koris,
   • divi ansambļi,
   • instrumentālais ansamblis,
   • disko deju grupa,
   • sporta deju grupa,
   • trīs tautu deju kolektīvi,
   • cīņas pulciņš,
   • literārais pulciņš,
   • novadpētniecības pulciņš,
   • sporta treniņu grupa,
   • angļu valodas rotaļu grupas.
Skolas logo   Labākie sasniegumi mācību procesā:
   • skolēni sekmīgi startē dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, jaunākie sasniegumi - valsts 30. atklātajā matemātikas olimpiādē atzinības 5.klases skolniekam Uldim Boldānam un 6.klases skolniekam Artim Ataudziņam.
   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
   • 1993.gadā uz Gulbenes vidusskolas bāzes tiek izveidota Gulbenes Bērzu pamatskola,
   • 1995.gadā uz Gulbenes vidusskolas bāzes tiek izveidota Gulbenes ģimnāzija,
   •2004. gada rudenī Gulbenes vidusskola atzīmēs savu 60 gadu jubileju.
   Skolas tradīcijas:
   • 1.septembra svinības,
   • 10.klašu iesvētības,
   • Skolotāju diena,
   • Miķeļdienas tirgus,
   • draudzības sacensības ar ģimnāzijas sportistiem,
   • gājiens uz Brīvības pieminekli 11.novembrī,
   • vecāku atpūtas vakars novembrī,
   • Ziemassvētki,
   • žetonu vakars,
   • pēdējais zvans.
   No skolas vēstures:
   • 1944.gada 17.oktobrī bijušās Gulbenes komerc - un arodskolas ēkā darbu sāka Gulbenes nepilnā vidusskola, tās pirmais direktors bija E.Kavacs,
   • 1947.gadā tā tika pārdēvēta par Gulbenes vidusskolu. No 1961.gada skolas nosaukums ir Gulbenes 1.vidusskola, bet no 1962.gada tā ir Gulbenes vidusskola ar krievu un latviešu mācību valodām. 1962.gadā arī sākās mācības jaunuzceltajā ēkā Skolas ielā 12, kas tika uzbūvēta kā Gulbenes 2.astoņgadīgā skola,
   • 1974.gadā, pēc Gulbenes 2.vidusskolas izveidošanās, skola sāk saukties par Gulbenes 1.vidusskolu. No 1992.gada tā atkal ir Gulbenes vidusskola,
   • līdz 1995.gadam skola darbojās divās ēkās - Skolas ielā 10 (tag. Gulbenes ģimnāzija) un Skolas ielā 12.
   Vēl skat.: www.gulbene.lv/izglitiba/gvsk/, http://www.liis.lv/gv/skola.htm, www.gulbenesbiblioteka.lv.
   Direktori:
   • no 1944.g. 17.oktobra E.Kavacs,
   • no 1947.g. augusta K.Biezais,
   • no 1948.g. decembra V.Turina,
   • no 1953.g. marta Dz.Sirmā,
   • no 1953.g. augusta Dz.Brīdaka,
   • no ............... Dz.Smilgina,
   • no 1955.g. septembra Gaida Čaupjonoka,
   • no 1957.g. marta A.Strazdiņš,
   • no 1957.g. augusta Gaida Čaupjonoka,
   • no 1961.g. augusta Velta Radiņa,
   • no 1962.g. augusta Jānis Taube,
   • no 1965.g. augusta Viktors Saviuks,
   • no 1974.g. Jānis Taube,
   • no 1989.g. Gatis Mezītis,
   • no 1994.g. Ģirts Vilde,
   • no 1998.g. 13.augusta Aivars Mednis.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003