Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes pirmsskolas izglītības iestādes

Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde

Iestāde dibināta
1959.g.
Adrese
Gulbene, O.Kalpaka iela 70
Telefons, fakss
4473816
E-pasts pirmsskola1@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. 128 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 17 pedagoģiskie un 17 tehniskie darbinieki

   Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē darbojas vairāki pulciņi: tautas dejas, sporta dejas un ritmika sešgadīgajiem, angļu valoda, keramika, māksla, bērnu ansamblis.

Karnevāls
Sniega torte

   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
   • vecvecāku pēcpusdienas,
   • Mātes dienas svinības,
   • sniega kūkas cepšana Gulbenes pilsētas 75.dzimšanas dienas svinībās,
   • sportiski pārgājieni un sporta izpriecas,
   • bērnu un pieaugušo radošo darbiņu izstādes,
   • Gulbenes bibliotēkas ceļojošās grāmatu kastes un katrai no tām veltītie pasākumi,
   • iestādes darbinieku ekskursija uz Ventspili,
   • pedagoģiskās padomes sēdes,
   • pasākumi bērniem, vecākiem un darbiniekiem (Ziemassvētki, izlaidumi u.c.),
   • vecāku sapulces,
   • Miķeļdienas, "Rūķa darbnīca", tirdziņš u.c.

Vecvecāku pēcpusdiena   1.pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidojušās vairākas tradīcijas:
   • vecvecāku pēcpusdienas,
   • pārgājieni un ekskursijas,
   • konkursi "Superpuika" un " Zeltene",
   • darbinieku atpūtas pasākumi,
   • rotaļu pēcpusdienas,
   • dārza svētki,
   • gadskārtu ieražu svētki,
   • rajona bērnu dziesmu konkurss "Mazputniņš",
   • sporta svētki,
   • karnevāli un diskotēkas.

   No 1.pirmsskolas izglītības iestādes vēstures:
   Dokumentos redzams, ka Gulbenes pilsētas bērnudārzs darbību uzsācis 1951.gadā, tā atrašanās adrese tolaik bija Sarkanarmijas ielā 70.
   1959.gadā, pamatojoties uz valsts pieņemšanas komisijas aktu tiek nodota ekspluatācijā divu stāvu rekonstruētā bērnudārza ēka 90 vietām.
   1963.gada 16.maijā Gulbenes pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas sēdē ar lēmumu Nr.32 (protokols Nr.5) tiek piešķirts apbūves gabals bērnudārza celtniecībai pēc tipveida projekta 140 vietām. Ēka ekspluatācijā nodota 1967.gadā, un bērnudārza vadītāja ir Velta Cine.
   Bērnudārzs - mazbērnu novietne līdz 1990.gadam darbojās Latvijas PSR Gulbenes pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas pakļautībā. No 1991. - 1994.gadam Latvijas Republikas Gulbenes pilsētas Tautas deputātu padomes valdes pakļautībā, bet no 1994.gada Gulbenes pilsētas domes pakļautībā. 1999.gada 14.oktobrī ar Gulbenes pilsētas domes protokolu Nr.25 par adreses maiņu bērnudārzam Nr.1 mainīta adrese no O.Kalpaka ielas 70 uz O.Kalpaka ielu 70a.
   Neatkarīgi no pakļautības, bērnudārzs savu darbību realizē saskaņā ar Izglītības likumu, kolektīva iekšējās kārtības noteikumiem, Izglītības ministrijas izstrādāto audzināšanas un mācīšanas programmu.

   Mērķi un uzdevumi:
   • nostiprina un sargā bērna drošību un veselību,
   • veido bērnā "Es" apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības,
   • attīsta katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, inventāro un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi,
   • psiholoģiski sagatavo bērnus mācībām skolā,
   • izglīto bērnu vecākus.

   1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji:
   • no 1959.gada - Šalcēvica,
   • no 1964.gada - Velta Cine,
   • no 1969.gada - Velta Freimane,
   • no 2001.gada - Dace Nagle.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Iestāde dibināta
1978.gada 2.janvārī
Adrese
Gulbene, Bērzu iela 4b
Telefons, fakss
4472139
E-pasts pirmsskola2@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. 124 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 14 pedagoģiskie un 15 tehniskie darbinieki

   Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē darbojas vairāki pulciņi: tautas dejas, sporta dejas, angļu valoda.
   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
   • katru pavasari sagatavošanas grupai tiek organizēts ekskursijas brauciens kopā ar vecākiem,
   • sagatavošanas grupas izlaidums uz skolu,
   • reizi mēnesī - balle: par mēnesī apgūtajām tēmām par apkārtējo sadzīvi,
   • pedagoģiskajiem darbiniekiem - reizi mēnesī apspriede par jaunāko pedagoģisko literatūru, grāmatām, preses izdevumiem,
   • pedagoģiskās padomes sēdes.

   Pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis" ir izveidojušās vairākas tradīcijas:
   • gadskārtu svētku svinēšana,
   • dzimšanas dienu svinēšana bērniem.

   No 2.pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" vēstures:
   Gulbenes pilsētas 2.bērnudārzs/mazbērnu novietne nodots ekspluatācijā, pamatojoties uz valsts pieņemšanas komisijas aktu 1977.gada 30.septembrī. Bērnudārzs savu darbību uzsācis 1978.gada 28.februārī, bet jau tā paša gada 25.maijā to slēdza remontam. Līdz 1990.gadam tas darbojās Latvijas PSR Gulbenes pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas pakļautībā. No 1991.-1994.gadam Latvijas Republikas Gulbenes pilsētas Tautas deputātu padomes valdes pakļautībā.
   Sakarā ar nekustamo īpašumu, ēku un zemes sakārtošanu Zemesgrāmatu nodaļā Gulbenes pilsētas dome 1998.gada 10.septembrī (protokols Nr.19) nolemj: mainīt Gulbenes pilsētas pašvaldības 2.bērnudārza ēkām un zemei adresi no Līkā iela Nr.32a uz Bērzu iela Nr.4b.
   No 1991.gada 2.bērnudārzam ir nosaukums "Rūķītis".

   2.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji:
   • no 1978.gada - Rasma Vanaga,
   • no 1987.gada - Astrīda Saveļjeva,
   • no 1990.gada - Rasma Līduma,
    no 1991.gada1.jūnija - Irēna Libeka.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

Iestāde dibināta
1989.gadā 1.aprīlī
Adrese
Gulbene, Nākotnes iela 4
Telefons, fakss
4473241
E-pasts pirmsskola3@gulbene.lv
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. 194 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 29 pedagoģiskie un 27 tehniskie darbinieki

   Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē darbojas vairāki pulciņi: tautas dejas, modernās dejas, angļu valodas pulciņš, mākslas pulciņš, folkloras pulciņš.
   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
    iestādes attīstības plānošana no 2003. - 2008.gadam,
    bērna "Es" identitāte.

   3.pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidojušās vairākas tradīcijas:
    gadskārtu svētku svinēšana,
    izpriecas, ekskursijas, pārgājieni.

   No 3.pirmsskolas izglītības iestādes vēstures:
   Gulbenes pilsētas 3.bērnudārzs nodots ekspluatācijā 1988.gada novembrī (Nākotnes ielā 2 korpuss 8). Darbību uzsācis 1989.gada 1.aprīlī. Bērnudārzs ir celts divos stāvos ar 12 grupām, pēc projekta paredzot 275 vietām.
   Lai nodrošinātu metodiskā darba sistēmu un praktisku palīdzību rajona bērnudārzu darbiniekiem atbilstoši aktuālām prasībām bērnu audzināšanā un mācīšanā, ar 1990.gada 1.oktobri (Gulbenes rajona Tautas izglītības nodaļas 1990.gada 17.septembra pavēle nr.25-k) Gulbenes pilsētas 3.bērnudārzs - mazbērnu novietne tiek apstiprināta par mācību bāzes iestādi.
   Pamatojoties uz Gulbenes pilsētas tautas deputātu padomes valdes 1992.gada 15.decembra lēmumu Nr.198, ar 1993.gada 1.janvāri tiek atvērta bērnudārzā logopēdiskā grupa.
   Bērnudārzs līdz 1990.gadam strādāja Latvijas PSR Gulbenes pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas pakļautībā. No 1991. - 1994.gadam Latvijas Republikas Gulbenes pilsētas Tautas deputātu padomes valdes pakļautībā, bet no 1994.gada Gulbenes pilsētas domes pakļautībā.
   2001.gadā tiek mainīts nosaukums - Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde.

   3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji:
   no 1989.gada - Ārija Stucka

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


No arhīva materiāliem

   1930. - to gadu 2.pusē Gulbenē darbojās Latvijas bērnu palīdzības savienības Gulbenes nodaļas bērnu dārzs Rīgas - 28, to vadīja ārste Marianna Melbārde-Bergmane.
   Pēc Otra pasaules kara pilsētā darbojās vairāki bērnudārzi, kuri laika gaitā reorganizēti vai likvidēti.    Arhīva materiālos atrodami sekojoši dati:

Nosaukums
Laiks Vadītāji
Gulbenes pilsētas bērnu sile
(Rīgas ielā 14)
ap 1946 gadu Palameika
Matvejeva
Gulbenes pilsētas bērnu sile
(Gaitnieku ielā 2) vēlāk iela pārdēvēta Puškina 2
1948.
1955.
Andrejeva
Dzene
Veronika Šadurska (no 1958.gada)
Dembovska (no 1960.gada)
Rubene (no 1961.gada)
Lidija Brūvere (no 1966.gada)
Rasma Līduma (no 1969.gada)
Dzelzceļnieku mazbērnu novietne Nr.6
(Robežu ielā 4)
1965. - 1992. Ļubova (Kapkova) Barkāne
Valentīna Tupikova (no 1986.gada)
Daina Dargele (no 1990.gada)

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003