Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Vidusskola
Ģimnāzija
2.vidusskola
Pamatskola
Bērzu pamatskola
Vakarskola
Mūzikas skola
Mākslas skola
Sporta skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Izglītības iestādes 2.vidusskola

Skola dibināta
1935.gadā
Adrese
Gulbene, Līkā iela 21
Telefons, fakss
4473443
E-pasts tamarab@gulb2vskola.edu.lv
Mājas lapa http://www.gulb2vskola.edu.lv
http://abols.lanet.lv/Skolas/g2v/skola.htm
Audzēkņu skaits 2003./04.m.g. skolā mācās 444 audzēkņi
Pedagogu skaits 2003./04.m.g. skolā strādā 48 pedagogi

   Skolā var apgūt sekojošas izglītības programmas:
    pamatizglītības programma, licences Nr.1034,
    mazākumtautību pamatizglītības programma, licences Nr.1055,
    vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programma, licences Nr.1056,
    vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programma, licences Nr.2055,
    humanitārā un sociālā virziena vispārējās vidējās izglītības programma, licences Nr.1057,
    profesionāli orientēta komerczinības virziena vispārējās vidējās izglītības programma, licences Nr.1035,
   speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem programma, licences Nr.1162.

Gulbenes 2.vidusskola
2.vidusskolas karogs

   Paralēli mācību darbam noris arī darbs interešu izglītībā, skolā darbojas:
   • koris,
   • tautiskās dejas (1. - 4.klase),
   • dramatiskais kolektīvs (7. - 12.klase),
   • lietišķā māksla ( 5. - 9.klase),
   • teātris,
   • svešvalodu pulciņš (1. - 2.klase),
   • ansamblis (1.klase),
   • popgrupa,
   • vispārīgā fiziskā sagatavošana (1. - 2.klase),
   • floristika,
   • kokapstrāde (7. - 11.klases zēniem),
   • rokdarbu pulciņš (3.klase),
   • novadpētniecības pulciņš,
   • vides pētīšanas grupa,
   • debašu klubs.
   Labākie sasniegumi mācību procesā:
    2002./2003.m.g.:
      • valsts valodas 19.olimpiādē (mazākumtautību skolām) 8.kl. skolniece Lana Loseva ieguva I vietu novadā, Olga Solovjova - III vietu,
      • sekmīga skolēnu piedalīšanās zinātniski - pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšana rajona un Vidzemes zonā - 7 godalgotas vietas,
      • skolēnu mācību firma "DAM" (A.Skarnelis, A.Kuziks) ieguva 5.vietu valstī,
      • biznesa plānu konkursā (S.Kļaviņa) 5. vieta valstī,
      • starptautiskajā komerczinību olimpiādē no 10 godalgotām vietām 6 ieguva Gulbenes 2.vidusskolas dalībnieki.
    Valsts olimpiāžu laureāti 10 gadu laikā:
      • 1993.g. Ivans Šorubalko - valsts fizikas olimpiādes laureāts,
      • 1996.g. Diāna Briede - 3.vieta republikas valsts valodas olimpiādē,
      • 1996.g. Diāna Grinberga - republikas valsts valodas olimpiādes laureāte,
      • 1996.g. Aleksandra Pupova - 2.vieta novada vizuālās mākslas olimpiādē,
      • 1997.g. Lana Bogdanova - republikas valsts valodas olimpiādes laureāte,
      • 1997.g. Andrejs Kubuliņš - 2.vieta republikas angļu valodas eseju konkursā, republikas valsts valodas olimpiādes laureāts,
      • 1998.g. Olga Liepiņa - 2.vieta valsts ķīmijas olimpiādē,
      • 2000.g. Olga Liepiņa - republikas valsts valodas olimpiādes laureāte,
      • 2001.g. Alesja Losjeva - valsts ekonomikas olimpiādes "Junior Achievement - Latvijai" laureāte, piedalījās braucienā uz Frankfurti,
      • 2001.g. Jekaterina Grigorjeva - Eiropas Padomes Izglītības komitejas domrakstu konkurss "Eiropa skolā" labākā darba autore valstī, piedalījās jaunatnes nometnē Austrijā,
      • 2002.g. Olga Liepiņa - 1.vieta republikas valsts valodas olimpiādē.

   Nozīmīgākie notikumi skolas dzīvē:
   • 2001./2002.m.g. mūsu skolā notika Vidzemes novada direktoru konference,
   • skola akreditēta uz 6 gadiem. Akreditētas 7 izglītības programmas. Direktore izgāja 2.kārtas atestāciju, atkārtoti saņēma direktores - ekspertes kvalifikāciju,
   • sekmīga sadarbība ar "AFS Latvija" programmu par ārzemju studentu un skolēnu apmaiņu. Saņemta atzinība par veiksmīgu sadarbību un ārzemju skolnieces no Taizemes adaptāciju un mācībām mūsu skolā.

   Skolas tradīcijas:
   • Zinību svētki,
   • Ābeces svētki,
   • Gadskārtu svētki,
   • Teātra svētki,
   • Gudrinieku svētki,
   • Tematiskās izstādes,
   • Valsts svētku nedēļa,
   • Ziemassvētku pasākumi un izrādes,
   • Absolventu salidojumi,
   • Žetonu vakars,
   • Bluķa vakars,
   • Mātes dienai veltītie pasākumi,
   • Svētā Valentīna diena,
   • Sporta dienas,
   • Pārgājienu un ekskursijas diena,
   • Vecāku un atvērto durvju dienas,
   • Skolotāju diena,
   • 10.klašu iesvētīšanas diena.

   No skolas vēstures:
   Pēc Pirmā pasaules kara Vecgulbenes muižas Sarkanajā pilī iekārtoja skolu, bet trīsdesmitajos gados tā kļuva par mazu, tādēļ tika nolemts celt jaunu skolas ēku. Tā celta 1935.gadā. Skolas namu projektēja Gulbenes Dzelzceļa mezgla priekšnieks R.Duņēns un pilsētas mērnieks V.Pupons. Tās nosaukums bija Gulbenes pilsētas 6 - klasīgā pamatskola. Pēc Otrā pasaules kara te izvietojās Gulbenes 10.dzelzceļa vidusskola. 1973.gadā uzcelts jaunais korpuss, un skola ieguva nosaukumu Gulbenes 2.vidusskola, mācības notika krievu valodā.
   No 1996./97. m.g. skola iekļāvusies Latvijas - Dānijas biznesa izglītības projektā.

   Skolas nosaukumi un direktori:
   • no 1947.g. - Baltijas dzelzceļa Gulbenes vidusskola Nr.10, Hursiks Ponomarovs,
   • no 1961.g. - Gulbenes 2.vidusskola, Jakovs Popovs,
   • no 1962.g. - Gulbenes vidusskola (ar krievu un latviešu mācību valodām),
   • no 1962.g.augusta - Jānis Taube,
   • no 1965.g. augusta - Viktors Saviuks,
   • no 1974.g. - Gulbenes 2.vidusskola,
   • no 1974.g. - Viktors Saviuks,
   • no 1977.g.decembra - Tamāra Hramcova,
   • no 1982.g. - Valentīna Čakāne,
   • no 1983.g. - Ludmila Karguļina,
   • no 1990.g. - Tamāra Briede.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003