Gulbene
Dome
Vēsture
Kultūrvēsturiskie objekti
Daba
Saimnieciskās darbības attīstība
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Reliģiskās iestādes un organizācijas
Veselības aizsardzība

Tirdzniecība un sakari

Plašsaziņas līdzekļi
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO
Novadnieki
Sports
 
Biedrības, sabiedriskās organizācijas, NVO

Biedrības pirms 2.Pasaules kara

Gulbenes Lauksaimniecības biedrība

   Biedrība dibināta 1904.gada martā. Statūti apstiprināti 1904.gada 29.septembrī. Pirmā pilnā sapulce notikusi 1904.gada 21.novembrī. Biedrības dibinātāji: Jānis Brauns no Jaungulbenes "Braunberģiem", Jēkabs Šķipsna no Jaungulbenes "Dreiņiem", Jānis Bisenieks no Jaungulbenes pagasta un Gustavs Lūsis no Jaungulbenes "Asarupjiem". Pirmais priekšnieks bija Jānis Brauns (1904. - 1910.), tad Kārlis Jurjāns no Jaungulbenes "Abravām" (1910. - 1913.), Alfrēds Grāfs no Gulbenes "Stāķiem" (1913. - 1917.), Gulbenes mācītājs Ādolfs Kundziņš (1917. - 1920.).
   1905.gadā Gulbenes Lauksaimniecības biedrībā bijuši 186 biedri, bet vēlākos gados to skaits svārstījies starp 196 (1914.g.) un 104 (1919.g.) .
   1905.gada vasarā sarīkoti dārzkopības kursi instruktoru J.Zemtura, P.Delles un A.Kalniņa vadībā. Pavisam pirms 1.Pasaules kara sarīkoti: 3 piensaimniecības, 1 lopkopības, 2 zemkopības, 2 dārzkopības, 5 rokdarbu un mājturības un 2 grāmatvedības kursi, 35 priekšlasījumi par lauksaimniecību un 20 priekšlasījumi par citiem jautājumiem. Notika arī trīs izstādes, divas lopu un kumeļu, 4 ražas un 1 rokdarbu apskate un 1 ekskursija.
Gulbenes lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrības nams, 20.gs. 20. - tie gadi   1908.gadā nodibināta Krājaizdevu sabiedrība un izveidots savs veikals, kas darbojas līdz 1921.gadam. 1908.gadā Lauksaimniecības biedrība saviem biedriem iegādājās sēklas labību. 1907.gadā biedrība pabalstījusi "Baltijas Lauksaimnieka" izdošanu ar 25 rubļiem. Savukārt 1908.gadā Priekuļu lauksaimniecības skola pabalstīta ar 200 rubļiem un vēl sešus gadus ar 50 rubļiem gadā. 1911.gadā skolas nama celtniecībai ziedoti 200 rubļi.
   1908.gadā izveidotas vaislas ērzeļu un buļļu stacijas, bet 1912.gadā ierīkoti vairāki izmēģinājumu lauciņi. 1913.gadā Gulbenes Lauksaimniecības biedrība pieņēma savu agronomu Vili Gulbi, kurš darbojās līdz 1.Pasaules kara sākumam.
   1913.gadā biedrība jau sprieda par zemākas lauksaimniecības skolas dibināšanu, taču karš pārtrauca šīs idejas realizēšanu.
   1914.gadā biedrība ierīkoja lauksaimniecības mašīnu koplietošanas punktu, bet 1916.gadā - lauksaimniecības mašīnu un rīku remontdarbnīcu.
   Tā arī atvēlēja līdzekļus 9 gultu uzturēšanai ievainotiem kareivjiem un 1915.gadā savāca 1000 rubļus ziedojumos latvju strēlniekiem. 1916.gadā sniegta palīdzība Kurzemes bēgļiem.
   Vēl jāatzīmē, ka Gulbenes Lauksaimniecības biedrība pirms 1.Pasaules kara atbalstījusi ar godalgām (medaļām un atzinības rakstiem) vairāku citu lauksaimniecības biedrību izstādes.
   Biedrības darbība bijusi sabiedriski aktīva, par ko liecina atsaucība visiem tā laika latvju kopdarbiem. Vēsturiskajā Vidzemes lauksaimnieku biedrību delegātu sapulcē Rīgas Latviešu Biedrības namā 1905.gada 17. un 18.janvārī kā delegāts no Jaungulbenes bija Jānis Brauns - Gulbenes Lauksaimniecības biedrības priekšnieks. 1917.gadā 500 rbļ. ziedoti Latvijas Nacionālajai Padomei.
   Līdz 1914.gadam biedrība mitinājās Jaungulbenes dziedāšanas biedrības namā "Gulbītī", bet, sākot ar 1914.gadu, Gulbenes Elstes Piensaimnieku sabiedrības telpās "Elstēs".
   1914.gada 14. - 16.jūnijā Gulbenes Lauksaimniecības biedrība organizēja lauksaimniecības un rūpniecības izstādi. Tajā tika izstādīti:
   • zirgi - 35 numuri,
   • ragu lopi - 138 numuri,
   • sīklopi - 10 numuri,
   • zemkopība - 8 numuri,
   • dārzkopība - 5 numuri,
   • zemkopības rīki un mašīnas - 56 numuri,
   • piensaimniecība un tās produkti - 42 numuri,
   • plānu un karšu nodaļa - 26 numuri,
   • biškopība - 84 numuri,
   • rūpniecība un amatniecība - 21 numurs,
   • rokdarbi - 80 numuri,
   • augļu vīni un ūdeņi - 6 numuri,
   • mūzikas instrumenti - 2 numuri,
   •fotogrāfijas un rasējumi - 12 numuri.
   Piešķirtās prēmijas: 13 zelta, 54 sudraba, 37 bronzas medaļas, 70 uzslavas raksti, 475 rbļ. - naudas balvas. Izstādi apmeklējuši - 5735 apmeklētāji.
   Spriežot pēc šiem statistikas datiem Gulbenes Lauksaimniecības biedrības darbība ir bijusi aktīva, veiksmīga un daudzpusīga. Zināmas neskaidrības pētot avotus var radīt biedrības nosaukums, jo dažādās publikācijās minēta gan Vecgulbenes, gan Gulbenes, gan Jaungulbenes biedrība, kas būtībā ir tās pašas Gulbenes Lauksaimniecības biedrības nosaukuma dažādi varianti.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Biedrības mūsdienās, nevalstisko organizāciju centrs

NVO atklāšana 2000.g.
NVO centrs

   Nevalstisko organizāciju (NVO) centrs atrodas bijušajā Vecgulbenes muižas saimniecības ēkā, kurā savu mājvietu ir radušas 11 sabiedriskās organizācijas.
   Centrs izveidots par Karalienes Juliānas fonda (Nīderlande) un Gulbenes pilsētas domes finanšu līdzekļiem. Savu darbību jaunais NVO centrs uzsāka 2000.gada janvārī.

Nr.
Sabiedriskā organizācija
Vadītājs
Adrese
1.
Latvijas pensionāru federācijas
Gulbenes pensionāru apvienība
L.Liepa Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons: 4472221
2.
Latvijas Daugavas Vanagu Gulbenes rajona nodaļa A.Spulis Gulbene, Gaitnieku iela 8
3.
97.gaidu vienība I.Vilka Gulbene, Skolas iela 1A-21
4.
Politiski represēto apvienības Gulbenes nodaļa A.Anča Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons: 4472221
5.
Latvijas Invalīdu biedrības Gulbenes rajona nodaļa J.Mednieks Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons: 4472221
6.
"Glābiet bērnus" Gulbenes nodaļa T.Kalmane Gulbene, Rīgas iela 51-12
Telefons: 4473095
7.
Asociācijas "Rūpju bērns" Gulbenes nodaļa I.Bruse Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons: 4472221
8.
LR savienības "Černobiļa" Gulbenes nodaļa V.Kvēps Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons: 4472221
9.
Gulbenes pilsētas un rajona diabēta biedrība I.Traidāse Gulbene, Brīvības iela 2
10.
Gulbenes tūristu apvienība D.Kadilis Gulbene, Rīgas iela 12
11.
Latvijas neredzīgo biedrības Gulbenes rajona organizācija R.Dzelza Gulbene, 1.maija iela 2A
12.
Gulbenes patērētāju interešu aizsardzības klubs M.Kokars Gulbene, Brīvības iela 22
Telefons: 4472221

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Latvijas pensionāru federācijas Gulbenes pensionāru apvienība

   Dibināta 1994.gadā. Adrese: Gulbene, Brīvības ielā 22, telefons/fakss 4472221.
   Apvienībā darbojas 50 biedri.
   Apvienības galvenie darbības virzieni:
    pensionāru sociāli ekonomiskā stāvokļa uzlabošana,
    kustības "Seniors palīdz senioram" izvēršana.
   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
    reizi mēnesī tematiskās sanāksmes par medicīnas un sociālās aprūpes tēmām,
    tematiskas ekskursijas rajona un valsts robežās.
   Nozīmīgākās apvienības tradīcijas ir Ziemassvētku koncerti, ik gadus 70 un vairāk gadu jubileju atzīmēšana, dažādu teātru un koncertu apmeklēšana.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


97.gaidu vienība

Gaidu emblēma   Dibināta 1998.gadā. Adrese: Gulbene, Skolas iela 1A-21, telefons 4472005.

Velta Jurjāne, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa 5.šķiru par aktīvu sabiedrisko darbību, darbojās Gulbenes komerc - un arodskolas 97.gaidu biedrībā jau 1930. -tajos gados
I.Vilka, V.Jurjāne un 97.gaidu vienības meitenes ar politologu A.Lejiņu
97.Gaidu vienība
Jauno Gaidu uzņemšana
Gaidas upes sakopšanā
Gaidas vasaras nometnē

   Organizācijā ir darbojušās ap 80 meitenēm (līdz skolas beigšanai). 2003.gadā darbojās 17 meitenes.
   Organizācijas galvenais mērķis - veicināt jaunatnes morālo, fizisko un intelektuālo attīstību, organizējot un vadot jaunatnes pašdarbību valstiski nacionālā garā pēc skautisma un gaidisma audzināšanas sistēmas, kuras nolūks ir:
    kalpot Latvijas valstij, tautai un līdz ar to visai cilvēcei,
    veidot raksturu, kļūstot par disciplinētu, godīgu un apzinīgu meiteni,
    apgūt vispusīgas dzīvei nepieciešamās iemaņas, ceļot godā darba tikumu,
    sekmēt veselīgu dzīvesveidu ar fizisko slodzi,
    izkopt dabas mīlestību un izpratni par to.
   Gaidisma starptautiskā nozīme:
    iepazīstināt pasauli ar Latvijas vārdu,
    veidot sadarbības projektus,
    piedalīties starptautiskās, valsts, novada un vietējās nometnēs,
    organizēt tikšanās, seminārus, konferences.
   Gaidu likumi:
    Gaida ir patiesa,
    Gaida ir uzticīga Tēvijai,
    Gaida ir pašaizliedzīga un palīdzīga,
    Gaida ir draudzīga un iecietīga,
    Gaida ir pieklājīga,
    Gaida ir dabas draudzene,
    Gaida ir paklausīga,
    Gaida ir moža grūtībās,
    Gaida ir darbīga un taupīga,
    Gaida ir tīra domās, vārdos un darbos.
   Gaidu solījums:
   Ar goda vārdu solos, visiem spēkiem censties: būt uzticīga Dievam un Latvijai, palīdzēt tuvākajam katrā brīdī un pildīt gaidu likumus.
   97.gaidu vienības nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
    savāca grāmatas Gulbenes sociālajai mājai un Tirzai,
    no kastaņiem izaudzēja stādmateriālu un iestādīja Gulbenes parkā,
    sadarbojas ar pensionāru organizāciju,
    vasarā piedalās nometnēs, iet šķēršļu gājienos un brauc ekskursijās,
    veic labus darbus, aktīvi piedaloties sabiedriskajā dzīvē,
    vāc ārstniecības augus,
    piedalās mūsu tautas nozīmīgos pasākumos un dienās 11. un 18.novembrī, 25.martā.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Politiski represēto apvienības Gulbenes nodaļa

   Dibināta 1993.gada maijā. Adrese: Gulbene, Brīvības iela 22, telefons 4472221.
   Apvienībā darbojas 240 biedri.

Politiski represētie 1999.g. 14.jūnijā
Piemineklis politiski represētajiem Gulbenes stacijā
Piemiņas brīdis 2002.gadā
Vokālais ansamblis "Sarma"

   Apvienības galvenie darbības virzieni:
    palīdzēt politiski represētajiem dažādu jautājumu risināšanā (medicīniskie pakalpojumi, kompensācijas un sadzīves jautājumi),
    saglabāt atmiņu skarbumu,
    aktīvi iesaistīties piemiņas pasākumos, kas saistīti ar tautas represijām,
    iekļauties apvienības rīkotajos pasākumos (konferencēs, salidojumos) un aktīvi līdzdarboties izvirzītajos uzdevumos un pasākumos,
    stāstīt jaunatnei par represijām, iesaistot jauniešus savos pasākumos.
   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
    25.marta un 14.jūnija represiju atceres pasākumi, to organizēšana un piedalīšanās tajos,
    līdzekļu vākšana piemiņas zīmei politiski represētajiem, tās izgatavošana un uzstādīšana stacijas laukumā 1999.gada 14.jūnijā,
    piedalīšanās ziedojumu vākšanā Brīvības pieminekļa atjaunošanai un Kārļa Ulmaņa piemineklim,
    cimdu un zeķu adīšana un nogādāšana Alūksnes mobilā strēlnieku pulka karavīriem,
    iesaistīšanās Ziemeļvidzemes politiski represēto diskusiju kopas darbā, kurā darbojas Madonas, Cēsu, Limbažu, Valmieras, Valkas, Balvu un Gulbenes rajoni,
    piedalīšanās visos piecos Ikšķilē notikušajos salidojumos,
    ansambļa "Sarma" darbība, kas darbojas jau no organizācijas pirmsākumiem, aktīvi piedalās ne tikai organizācijas pasākumos, bet arī koncertos Gulbenē un citviet Latvijā,
    regulāra Ziemassvētku pasākuma rīkošana politiski represētajiem (koncerts, atmiņas, kopīga dziedāšana, atpūta).
   Apvienības tradīcijas:
    tiek sveikti politiski represētie apaļās dzīves jubilejās,
    cenšamies būt kopā vai izteikt līdzjūtību smagos dzīves brīžos,
    iespēju robežās palīdzam sadzīves jautājumu risināšanā,
    apsveicam ar laikraksta "Dzirkstele" starpniecību Ziemassvētkos un Jaunajā gadā visus rajona politiski represētos,
    nevalstisko organizāciju centrā ir izveidota telpa politiski represētajiem, kur var saņemt dažādu informāciju, kā arī reizēm humāno palīdzību,
    piemiņas vietu apmeklēšana,
    piedalīšanās Litenes nometnes pasākumos 14.jūnijā.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Latvijas Invalīdu biedrības Gulbenes rajona nodaļa

   Dibināta 1993.gada 1.martā. Adrese: Gulbene, Brīvības ielā 22, telefons/fakss 4472221; e-pasts: nvo_gulbene@sveiks.lv.
   Pašlaik biedrībā darbojas 130 biedru.
   Biedrības galvenie virzieni:
    integrēt invalīdus plašākā sabiedrībā,
    sniegt dažādu materiālo palīdzību.
   Biedrības nozīmīgākie notikumi un pasākumi ir sekojoši:
    kopīga svētku svinēšana,
    braucieni ekskursijās,
    tikšanās ar pilsētas domes deputātiem,
    nestaigājošo invalīdu apmeklēšana mājās.
   Nozīmīga biedrības tradīcija ir kopīga Ziemassvētku atzīmēšana.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


"Glābiet bērnus" Gulbenes nodaļa

"Rūpju bērns" balonu svētkos
"Rūpju bērns" sporta svētkos
"Rūpju bērns" Ziemassvētkos

   Dibināta 1994.gada 25.janārī. Adrese: Gulbene, Rīgas ielā 51-12, telefons/fakss 4473095.
   Pašlaik organizācijā darbojas 100 biedru.
   Organizācijas galvenie darbības virzieni:
    bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana,
    humānās palīdzības izsniegšana.
   Organizācijas nozīmīgākie notikumi un pasākumi ir sekojoši:
    Ziemassvētku pasākumi bērniem Gulbenē un Rīgā,
    braucieni ekskursijās,
    teātra un cirka izrāžu apmeklēšana,
    Lieldienu svinēšana.
   Nozīmīga organizācijas tradīcija ir katru gadu augusta nogalē kopā sanākt tiem bērniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē.
   Organizācijai "Rūpju bērns" pasākumi un galvenie darbības virzieni sakrīt ar "Glābiet bērnus" darbību. Abu organizāciju sadarbība ir tradicionāli cieša.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Gulbenes pilsētas un rajona diabēta biedrība

   Dibināta 1997.gadā. Adrese: Gulbene, Brīvības iela 2.
   Biedrībā mainīgs biedru skaits - samazinājies no 80 uz 30.
   Biedrības galvenie darbības virzieni:
    rūpēties par ar diabētu slimojošo pacientu dzīvi,
    ar diabētu saistītu jautājumu risināšana,
    pacientu sociālā aprūpe.
   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
    uzturēt kontaktus ar citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs,
    piedalīties Diabēta biedrības kongresos un semināros,
    ik mēnesi iznāk žurnāls "Saule", kuru saņem pilsētas un rajona diabēta biedrība, ģimenes ārsti un ārsts - endokrinologs.
   Biedrības tradīcija - dalība Vispasaules Diabēta dienā, kas notiek 14.novembrī.
   Sīkākā informācija par biedrības darbību atrodama internetā - www.diabets.lv.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu


Latvijas neredzīgo biedrības Gulbenes rajona organizācija

   Dibināta 1974.gada 7.maijā, kā nevalstiska organizācija darbojas kopš 1999.gada. Adrese: Gulbene, 1.Maija ielā 2A, telefons/fakss 4471827.
   Biedrībā darbojas 42 biedri, no tiem 15 ir 1.grupas invalīdi.
Latvijas neredzīgo biedrības Gulbenes rajona organizācija   Biedrības galvenie darbības virzieni:
    uzņemt LNB jaunus biedrus,
    informēt par dažādām kursu apmācībām, kas notiek Rīgā (masieru, pinēju, datoru, sociālās rehabilitācijas),
    humānā palīdzība,
    biedru apsekošana.
   Nozīmīgākie notikumi un pasākumi:
    ekskursijas,
    Lieldienu svinēšana,
    Ziemassvētku sagaidīšana.
   Katru gadu no 6. - 8.jūlijam piedalīšanās sporta pasākumā. Biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar laikrakstu "Dzirkstele", Gulbenes pamatskolu, "Parex" banku.

Uz lapas sākumu Uz sākumlapu

  Projekts "Bibliotēka, arhīvs, muzejs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu", 2003