Jauns produkts, lai palīdzētu patērētājiem veidot uzkrājumus privātajai pensijai

Pateicoties Komisijas plānam izveidot jaunu pensiju produktu kategoriju, Eiropas patērētāji drīz varēs izmantot priekšrocības, ko dod lielāka izvēle pensijas uzkrājumu veidošanā.

Šodienas priekšlikums sniegs pensiju pakalpojumu sniedzējiem instrumentus, ar kuru palīdzību piedāvāt vienkāršu un inovatīvu Eiropas mēroga privāto pensiju produktu (PEPP). Šī jaunā veida brīvprātīgās privātās pensijas mērķis ir sniegt noguldītājiem plašākas izvēles iespējas, kad tie veido uzkrājumus vecumdienām, un piedāvāt viņiem konkurētspējīgākus produktus.

PEPP būs vienas un tās pašas standarta pazīmes neatkarīgi no tā, kur ES tie tiks pārdoti, un tos varēs piedāvāt plašs pakalpojuma sniedzēju klāsts, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības, bankas, arodpensiju fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības un aktīvu pārvaldītāji. Tie papildinās esošās valsts nodrošinātās, aroda un valsts privātās pensijas, bet neaizstās un nesaskaņos valstu privāto pensiju režīmus. Komisija šodien arī iesaka dalībvalstīm piemērot šim produktam tādu pašu nodokļu režīmu kā līdzīgiem jau pastāvošiem valsts produktiem, šādi nodrošinot PEPP labas starta pozīcijas. Jaunie produkti arī nostiprinās Komisijas plānu par kapitāla tirgu savienību (KTS), palīdzot novirzīt lielākus uzkrājumus ilgtermiņa ieguldījumiem ES.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Eiropas mēroga privātais pensiju produkts ir nozīmīgs pagrieziena punkts virzībā uz kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu. Tam ir milzīgs potenciāls, jo tas pavērs plašākas izvēles iespējas noguldītājiem visā ES, kad tie veiks uzkrājumus pensijai. Tas veicinās konkurenci, ļaujot vairākiem pakalpojuma sniedzējiem piedāvāt šādu produktu ārpus savas valsts tirgus. Tas darbosies kā kvalitātes zīme, un es esmu pārliecināts, ka PEPP arī sekmēs ilgtermiņa ieguldījumus kapitāla tirgos.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens teica: “Šodienas priekšlikums ir vēl viens piemērs priekšrocībām, kas gūstamas no Komisijas kapitāla tirgu savienības rīcības plāna īstenošanas un vienotā kapitāla tirgus izveides pabeigšanas ES. Eiropas mēroga privāto pensiju produkti veicinās konkurenci starp pensiju pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot patērētājiem lielāku izvēli, kur noguldīt savus uzkrājumus. KTS izveides pabeigšana ir arī svarīgs Investīciju plāna Eiropai aspekts. Esmu gandarīts, ka šis priekšlikums arī novirzīs uzkrājumus uz ilgtermiņa ieguldījumiem, šādi palīdzot sasniegt Investīciju plāna mērķus par infrastruktūras modernizāciju, izaugsmes nodrošināšanu un atbalstu nodarbinātībai.”

Galvenie ieguvumi

Pašlaik Eiropas privāto pensiju tirgus ir sadrumstalots un neviendabīgs. Piedāvājumi ir koncentrēti tikai dažās dalībvalstīs, bet citās to gandrīz nav. Šīs atšķirības ir saistītas ar noteikumu jucekli ES un valsts līmenī, kas kavē liela un konkurētspējīga ES mēroga privāto pensiju tirgus izveidi. PEPP dos patērētājiem iespēju brīvprātīgi papildināt savus uzkrājumus pensijai, vienlaikus gūstot labumu no stabilas patērētāju aizsardzības:

  • PEPP noguldītājiem būs lielākas izvēles iespējas no plaša spektra PEPP pakalpojuma sniedzēju, un viņi varēs izmantot lielākas konkurences sniegtas priekšrocības.
  • Patērētāji gūs labumu no stingrākām informācijas prasībām un sadales noteikumiem, ko piemēros arī tiešsaistē. Lai piedāvātu PEPP, pakalpojuma sniedzējiem būs vajadzīgs Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) pilnvarojums.
  • PEPP nodrošinās noguldītājiem augstu patērētāju aizsardzības līmeni, ļaujot izvēlēties vienkāršu standarta ieguldījumu iespēju.
  • Noguldītājiem ik pēc pieciem gadiem būs tiesības mainīt pakalpojuma sniedzējus gan vietējā, gan pārrobežu mērogā, un pakalpojuma sniedzēja maiņas izmaksas būs ierobežotas.
  • PEPP būs pārnesams starp dalībvalstīm, t. i., PEPP noguldītāji varēs turpināt veikt iemaksas savā PEPP, arī pārceļoties uz citu dalībvalsti.

Komisijas šodien ierosinātais tiesiskais regulējums radīs iespējas daudziem pakalpojuma sniedzējiem darboties privāto pensiju tirgū.

  • Pakalpojuma sniedzēji varēs izstrādāt PEPP vairākās dalībvalstīs, lai efektīvāk apkopotu aktīvus un panāktu apjomradītus ietaupījumus.
  • PEPP pakalpojuma sniedzēji varēs vērsties pie patērētājiem visā ES, izmantojot elektroniskos izplatīšanas kanālus.
  • PEPP pakalpojuma sniedzējiem un noguldītājiem būs dažādas iespējas attiecībā uz maksājumiem pēc produkta dzīves cikla beigām.
  • PEPP pakalpojuma sniedzēji gūs labumu no ES pases, kas atvieglos pārrobežu izplatīšanu.

PEPP regulas priekšlikumam ir pievienots Komisijas ieteikums par privāto pensiju produktu, tostarp PEPP, nodokļu režīmu. Komisija mudina dalībvalstis piešķirt PEPP tādu pašu nodokļu režīmu, kāds pašlaik ir piešķirts līdzvērtīgiem esošajiem valstu pensiju produktiem, pat ja PEPP pilnībā neatbilst visiem valsts nodokļu atvieglojumu kritērijiem. Dalībvalstis tiek arī aicinātas apmainīties ar paraugpraksi attiecībā uz nodokļu uzlikšanu to pašreizējiem privāto pensiju produktiem, un tam būtu jāveicina nodokļu režīmu saskaņotība.

Konteksts

PEPP ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, par ko tika paziņots pagājušā mēneša kapitāla tirgus savienības vidus posma pārskatā, – tas ir Komisijas projekts par vienota kapitāla tirgus izveidi ES. PEPP atbalsta KTS mērķi, t. i., finansējuma piesaistei piemērotu apstākļu radīšanu, lai finansējums varētu plūst no Eiropas noguldītājiem pie Eiropas uzņēmumiem.

Pašlaik tikai 27 % eiropiešu vecumā no 25 līdz 59 gadiem ir parakstījušies uz kādu pensijas produktu. PEPP varētu palīdzēt atraisīt šo milzīgo potenciālu un palielināt ieguldījumus mūsu ekonomikā.

Šodien ierosinātās regulas pamatā ir gandrīz 600 atbildes, kas saņemtas uz Komisijas 2016. gada oktobrī rīkoto sabiedrisko apspriešanu par privātajām pensijām. Daudzas aptaujātās personas norādīja, ka pašreizējais privāto pensiju produktu piedāvājums ES ir nepietiekams. Tajā arī ņemti vērā divi EAAPI ziņojumi (no 2014. un 2016. gada) un ārējais pētījums, kuru veica ārējs darbuzņēmējs.

PEPP priekšlikumu tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome. Kad jaunā regula būs pieņemta, tā stāsies spēkā 20 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Vairāk informācijas:

MEMO

CMU Action Plan Mid-Term Review