Jauni noteikumi atkritumu apsaimniekošanā un reciklēšanā

Eiropas Komisija nāk klajā ar jauniem noteikumiem, kuru pamatā ir Komisijas 2015. gada decembrī iesniegtie priekšlikumi par aprites ekonomiku, un kas palīdzēs novērst atkritumu rašanos vai vismaz ievērojami kāpināt sadzīves atkritumu un izlietotā iepakojuma reciklēšanu.
 
Ar šiem aktiem pakāpeniski tiks darīts gals atkritumu apglabāšanai poligonos un tiek veicināta dažādu ekonomisku instrumentu (piemēram, ražotāja paplašinātas atbildības shēmu) izmantošana. Ar jauno likumdošanu tiek nostiprināta “atkritumu apsaimniekošanas hierarhija”, proti, dalībvalstīm būs jāveic īpaši pasākumi, ar ko priekšroku dos atkritumu rašanās novēršanai, atkal izmantošanai un reciklēšanai, nevis apglabāšanai poligonos un sadedzināšanai; tādējādi aprites ekonomika no saukļa kļūs par realitāti.
 
Dalīta savākšana
Jaunie noteikumi par dalīto savākšanu, kuru pamatā ir tagadējās saistības atsevišķi savākt tādus atkritumus kā papīrs un kartons, stikls, metāli un plastmasas, palīdzēs uzlabot sekundāro izejvielu kvalitāti un kāpināt to izmantošanu: no 2022. gada atsevišķi būs jāvāc bīstami mājsaimniecības atkritumiem, no 2023. gada — bioatkritumi, no 2025. gada — tekstilmateriāli.
 
Beigas apglabāšanai poligonos
Aprites ekonomikā atkritumu apglabāšana poligonos ir bezjēdzīga, turklāt tā piesārņo ūdeņus, augsni un gaisu. No 2035. gada poligonos apglabāto sadzīves atkritumu daudzums nedrīkstēs pārsniegt 10 % no visu radušos sadzīves atkritumu daudzuma.
 
Stimuli
Jaunie tiesību akti paredz, ka plašāk jāizmanto iedarbīgi ekonomiski instrumenti un citi pasākumi, kas sekmēs atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas ievērošanu. Šajā pārejā ievērojama loma uzticēta ražotājiem — tieši tie būs atbildīgi par saviem ražojumiem, kad tie kļuvuši par atkritumiem. Jaunie noteikumi par ražotāja paplašinātas atbildības shēmām palīdzēs ražotājiem uzlabot savu veikumu un pārvaldību. Turklāt līdz 2024. gadam ir jāievieš obligātas ražotāja paplašinātas atbildības shēmas attiecībā uz visa veida iepakojumu.
 
Novēršana
Jaunajos tiesību aktos īpašs uzsvars likts uz atkritumu rašanās novēršanu; ar tiem tiek nosprausti svarīgi mērķi attiecībā uz pārtikas atkritumiem ES un jūras piedrazošanu; tas palīdzēs sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus šajās jomās.
 
Vairāk informācijas šeit.